Skolebibliotek er starten på fremtidens løsninger

Skoleelever skal ha tilgang til et godt utstyrt og bemannet skolebibliotek for å lykkes på skolen. Forskning viser at et godt skolebibliotek skaper bedre læring for elever. Vi jobber for at skolebibliotek skal være hjertet i alle norske skoler.

Vi mener

  • Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy for å lykkes med målene i lærerplanene.
  • En fagutdannet skolebibliotekar har kompetanse til å formidle bøker til elevene og gi dem opplæring i kildekritikk.
  • Gode skolebibliotek utvikler engasjerte og kritisk tenkende unge mennesker. Det bidrar til videreutvikling av informasjonskompetanse og digital dømmekraft.
  • Skolebibliotek er en uformell læringsarena som skaper et trygt miljø for elevene. Der kan de møtes for å lære sammen og av hverandre.

Støtt skolebibliotek

Vi har en egen spesialgruppe – NBF skole som arbeider for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.

Meld deg inn i dag

Et godt skolebibliotek

Alle er enige om at det er viktig at alle barn og unge blir gode lesere og at lesing er en viktig forutsetning for all læring i dag.

Elevene skal kunne navigere i et enormt stort informasjonslandskap. De trenger alle å bli gode lesere for å kunne finne informasjon, forstå den og ikke minst skal kunne forholde seg kritisk til informasjonen.

Et godt skolebibliotek skal blant annet inneholde digitale verktøy og andre medier. Skolebiblioteket regnes ikke lenger som en statisk boksamling, men er en måte å organisere skolens arbeid med digital kompetanse, kildekritikk, informasjonssøk, et utvidet tekstbegrep og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag.

Et godt skolebibliotek formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremme språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser.

Les mer om skolebibliotek.

Vi vil styrke regelverket

Tilgang til skolebibliotek er i dag en rett som er lovfestet i Opplæringsloven. I Opplæringslova §9-2 står det at Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek.

Opplæringsloven er nå til revidering og Norsk Bibliotekforening mener en styrking av regelverket for skolebibliotek er nødvendig. Kun en styrking og presisering i lov og forskrift vil gi et tilbud til elevene som ikke er basert på tilfeldigheter og ildsjeler slik det er i dag.

Et skolebibliotek har helt klare mål, nemlig å støtte elevene i å nå målene som ligger i læreplanene. Skolebibliotekets aktiviteter og samling skal være tett knyttet opp til skolens daglige virke og være relevant i forhold til skolens undervisning.

Skolebibliotek må bli en politisk prioritering og må fastsettes i klare retningslinjer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!