Skolebibliotek - en læringsarena

Gode skolebibliotek gir bedre læring for elevene.

Vi mener

  • Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er en viktig ressurs i skolen.
  • Elevene trenger gode skolebibliotek for å nå målene for opplæringa.
  • Skolebiblioteket er også en viktig sosial arena for elevene.
  • Fagkompetanse i skolebiblioteket har betydning for kvalitet og sikrer et likeverdig tilbud til elevene.

Støtt skolebibliotek

Norsk Bibliotekforening Skole er vår faggruppe som arbeider spesielt for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.

Meld deg inn i Norsk Bibliotekforening Skole Les mer om skolebibliotek

Vi vil styrke skolebiblioteket

Norsk bibliotekforening følger opp arbeidet med ny Opplæringslov med høringsnotat, kontakt med Kunnskapsdepartementet og politiske partier.

Tilgang til skolebibliotek er i dag lovfestet i Opplæringslovens § 9-2 Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek.

Lovteksten gir rom for stor variasjon og et skolebibliotek kan være alt fra et velutviklet læringssenter med ny og variert litteratur, PC-er, leseplasser, lesestrategier og fagutdannet personale. Eller en utdatert boksamling i et gammelt klasserom som er åpent noen få timer i uka.

Det er i dag opp til dedikerte ildsjeler blant rektorer, lærere eller skolebibliotekarer om elever skal få et godt skolebibliotek. Det er med andre ord tilfeldigheter som spiller inn og avgjør tilbudet til elevene i din kommune.

Opplæringsloven er nå til revidering og Norsk bibliotekforening mener en styrking av regelverket for skolebibliotek er helt nødvendig. Et skolebibliotek har et helt klart formål, nemlig å støtte elevene i å nå målene som ligger i fagplanene. En ny lovtekst må si noe om formålet med et skolebibliotek, tilgangen for elevene og kompetansen i skolebiblioteket. Kun en styrking og presisering i loven vil gi et likeverdig tilbud til elevene i hele landet.

Kultur for lesing

Skolebiblioteket kan styrke elevenes leseferdigheter, som er viktig for all annen læring. På biblioteket kan elevene få oppleve den viktige lystlesingen, som er vesentlig for å styrke generelle leseferdigheter. Undersøkelser viser at barn og unge leser mindre og dårligere enn før. Tidlig innsats er viktig for å snu dette, og skolebiblioteket er viktig for å skape en kultur for lesing som blir med videre i livet.

Sosial utjevning

Ikke alle barn blir tatt med på folkebiblioteket eller har velfylte bokhyller hjemme. På skolebiblioteket får alle barn og unge tilgang til litteraturen og kan få oppleve gleden av å lese. På skolebiblioteket kjenner bibliotekaren hver enkelt, og kan gi rett bok til rett elev.

Viktig kompetanse i alle fag

Et godt skolebibliotek gir kompetanse som er viktig i alle fag: På biblioteket er det ikke bare tilgang til bøker. Her kan elevene få nødvendig digital kompetanse, lære kildekritikk og informasjonssøk som er viktig for arbeid med alle fag i skolen.  Et godt skolebibliotek kan også gi elever som trenger det et tilpasset og alternativt pensum.

En trygg sosial arena

Skolebiblioteket er en viktig sosial arena som bygger fellesskap på tvers av klasser og klassetrinn. Her blir ikke elevene møtt med krav om karakterer og prestasjoner. For mange er skolebiblioteket et sted som er et nødvendig avbrekk i en travel skolehverdag, et rolig sted å gjøre lekser når det er bråkete hjemme eller et sted de kan være når skolegården er krevende sted.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!