Om skolebibliotek

Opplæringslova §9.2

Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmare forskrifer.

Forskrift til Opplæringslova §21-1

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.

Skolebibliotek er lovpålagt av en grunn

For å oppfylle målene i kunnskapsløftet er det en forutsetning at elevene har tilgang på velfungerende skolebibliotek. Skolebiblioteket regnes ikke lenger som en statisk boksamling, men er en måte å organisere skolens arbeid med digital kompetanse, kildekritikk, informasjonssøk, et utvidet tekstbegrep og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Denne læringsarenaen er et tillegg til klasseromsundervisningen, på tvers av fag og studieretninger og henger nøye sammen med læreplanene og skolens virksomhetsplan. Det er derfor ikke kun fysisk boksamling som er vesentlig her, men også at det prioriteres kvalifisert personaleressurs til dette arbeidet.

Vi anbefaler også å lese NIFU-rapport 4-2014, Evaluering av program for skolebibliotek 2009-2013 for mer informasjon om moderne skolebibliotek og hvorfor skolebiblioteket øker elevens læringsutbytte.

I kapittel 1.1 i rapporten kan vi lese dette om hvordan skolebibliotek kommer fram i lovverket

Skolebibliotek er en lovpålagt institusjon

Hva ligger så i begrepet skolebibliotek i norsk sammenheng? I Opplæringsloven § 9-2 andre ledd står det at ”Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek” (LOV-1998-07-17-61). I forskriftene § 21-1 heter det at

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen (FOR-2006-06-23-724). 

Her ser vi at skolebibliotek er en lovpålagt institusjon som ligger i og mellom skole og skoleeier. Loven sier imidlertid ikke mer om skoler skal ha skolebibliotek eller spesifiserer krav til bemanning, åpningstider eller utforming knyttet til kompetansemål i læreplanen.

Etter endringen i norsk lov om folkebibliotek 26. april 2013 ble kravet om organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og skolebibliotekene i kommunen fjernet (Kulturdepartementet 2013). Begrunnelsen var blant annet at Kulturdepartementet mente det var hensiktsmessig at kommunen sørget for samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Det skulle være opp til kommunen å optimalisere bruken av kommunens ressurser ved å etablere et godt samarbeid mellom folke- og skolebiblioteket. Flere andre krav til organisering og oppgaver ble også fjernet med målsetting om å styrke folkebibliotekene og gi bedre fleksibilitet for kommunal og fylkeskommunal sektor. I denne evalueringen har vi hatt med oss et blikk for konsekvenser av at kunnskap og kultur som tidligere begge lå innen samme forvaltningsfelt nå er havnet i to ulike departement.

Læreplanene er skolebibliotekenes styringsinstrument

Til tross for at opplæringsloven og lov om folkebibliotek ikke direkte knytter skolebibliotek til pedagogisk virksomhet og elevers læringsutbytte understreker Kunnskapsløftet at et velfungerende skolebibliotek er vesentlig for at skolen skal lykkes i å nå målene i den nasjonale læreplanen. Dette innebærer et vidtfavnende skolebiblioteksbegrep som inkluderer nye utfordringer knyttet til digital kompetanse, kildekritikk, informasjonssøk, et utvidet tekstbegrep og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolebiblioteket er altså ikke en statisk institusjon, men en institusjon i endringstakt med læreplaner og samfunnsutvikling forøvrig.

(Sitat fra NIFU-rapport 4-2014, Evaluering av program for skolebibliotek 2009-2013)

Hva er et godt skolebibliotek?

Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy i skolen. Elevene trenger gode skolebibliotek for å nå målene for opplæringa.  Hva kjennetegner et godt skolebibliotek? Hvordan tilfører et godt skolebibliotek merverdi til arbeidet ellers i skolen?

  • er en del av skolens pedagogiske planverk
  • har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • åpent og bemannet i skolens åpningstider
  • satt i sammenheng med læreplanerer en læringsarena på tvers av fag
  • ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremme språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser

Et godt skolebibliotek er satt i sammenheng med læreplaner og en skoleutviklingsplan som en distribuert læringsarena på tvers av fag. Et godt skolebibliotek er en del av skolens pedagogiske planverk og har et tydelig oppdrag i skolen. Et godt skolebibliotek er bemannet med kvalifisert personale og har ressurser til å oppnå disse målene. Skolebibliotekaren har satt av nok timer til å jobbe med skolebiblioteket på skolen og har gjerne både bibliotekfaglig og pedagogisk kompetanse. Skolebiblioteket har i økonomiske rammer som sikrer at elevene har tilgang til en god samling i egnede lokaler.

Sjekkliste

Strategisk plan

Definer skolebibliotekets rolle i et mål og en handlingsplan som kobles til læreplanen og undervisningsplanene.

Oppdrag

Skolebibliotekansvarlige skal ha et tydelig oppdrag med mandat til å bygge og drive ambisiøs skolebibliotekvirksomhet.

Aktivitet

Skolebiblioteket skal være synlig på hele skolen! Med lesefremmende virksomhet, undervisning i informasjonssøk og kildekritikk, kulturaktiviteter og veiledingstid er skolebiblioteket aktuelt for alle fag.

Samarbeid

Samarbeid mellom skolebibliotekansvarlige og øvrig pedagogisk personale har i alle undersøkelser vist seg å ha stor betydning for elevenes resultater og motivasjon. Sats på å utvikle dette samarbeidet. Sørg for at skolebibliotekansvarlig er delaktig i planlegging og møter i skolens pedagogiske virksomhet.

Dokumentasjon og evaluering

Dokumenter aktivitetene som skjer på skolebiblioteket. Følg opp mål- og handlingsplanen hvert skoleår og evaluer hva som kan utvikle kvaliteten videre.

Hva kan du gjøre?

Kjenner du et skolebibliotek som kan bli bedre?  Vet du om en skole som kan jobbe bedre med lesing og hvor elevene kan trenge øvelse i å finne og bruke informasjon kritisk? Hva du kan gjøre kommer an på hvem du er – så klikk deg videre og få nyttige tips til hva akkurat du kan gjøre.

Som elev:

Det er elever som først og fremst har nytte av et godt skolebibliotek. Visste du at 72 % av elevene på barne- og ungdomsskolen bruker skolebiblioteket én gang i uken eller oftere?

– Spør elevrådet på skolen din om de arbeider for et godt skolebibliotek.

– Det er rektor på skolen din som har ansvar for at skolebiblioteket er godt. Hvis du har noe du ønsker annerledes kan du be elevrådet ta det opp med ham, eller ta kontakt selv.

– Du kan skrive ut brosjyrer som viser hvor viktig biblioteket er. Disse kan du henge opp på oppslagstavler eller dele ut til medelever.

Som foreldre:

Flere undersøkelser viser sammenhengen mellom skolebibliotek og skolekvalitet. Som forelder har du også ansvar.

– Aktiviser FAU for skolebibliotek. Du kan lese gode argumenter for skolebibliotek og tallene som viser at et godt skolebibliotek skaper en god skole. Det er rektor på skolen som har ansvaret for et godt skolebibliotek. Du kan også ta kontakt med rektor direkte hvis du har positive eller negative kommentarer til skolebiblioteket.

– Vær bevisst på at skolebiblioteket skal være en integrert del av skolens arbeid. Spør etter skolebiblioteket på foreldremøter eller andre møter med skolen, og be gjerne om omvisning.

Som lærer:

9 av 10 lærere bruker skolebiblioteket i forberedelse av undervisning, og det er viktig for lærerne at det er et godt skolebibliotek de kan bruke.

– Finn skolens skolebibliotekplan. Bruk denne når du planlegger skoleåret og ditt eget arbeid. Hvis det ikke finnes en skolebibliotekplan bør du etterspørre en slik.

– Inkluder skolebibliotekansvarlig i dine egne planer for elevene. Slik kan skolebibliotekansvarlig forberede seg og finne stoff som passer for det dere arbeider med.

– Undersøk hvilke muligheter du har for samarbeid med biblioteket. Den skolebibliotekansvarlige og du kan ha gjensidig nytte av tett kontakt.

– Vær bevisst på skolebibliotekets potensiale i alt av skolens planleggingsarbeid.

Som skolebibliotekansvarlig:

Den som er ansvarlig for skolebiblioteket bør sørge for at skolebiblioteket er en naturlig og synlig del av skolens virksomhet.

– Du kan skrive ut brosjyrer med tall som viser hva skolebiblioteket betyr. Disse kan henges opp på biblioteket eller deles ut på personalmøter.

– Hvis skolen din har en plan for skolebiblioteket bør du sørge for at denne blir kjent blant de ansatte, slik at de vet hva de kan bruke skolebiblioteket til. Hvis skolen ikke har en skolebibliotekplan bør du jobbe for at dette skal skje.

– Press på for samarbeid med pedagogisk personale. Lag en oversikt over hva skolebiblioteket kan brukes til, som du gir til rektor.

– Hold presentasjoner om skolebiblioteket på foreldremøter eller andre samlinger, der du forteller om skolebibliotekets arbeid og utfordringer

– Du kan vise potensialet i et godt skolebibliotek gjennom arrangementer, samarbeide med andre skolebibliotek og folkebibliotek og annen synlighet.

Som skoleleder:

Alle elever skal ha tilgang til et skolebibliotek. Forskning viser at gode skolebibliotek øker leseferdighetene til elevene, noe som er nøkkelen til å lykkes i skolen. Allikevel har bare 30% av grunnskolene en skolebibliotekplan.

Du som er skoleleder har ansvar for at dine elever har tilgang til skolebibliotek – og du har muligheten til å bruke skolebibliotekene som verktøy for lesing og læring på din skole.

Her  finner du en Sjekkliste for et godt skolebibliotek. Den viser hvordan du med enkle grep kan gjøre skolebiblioteket til en verdifull ressurs på din skole. Vi anbefaler at du starter med å lage en skolebiblioteksplan – hva vil du med skolebiblioteket på din skole?

Som politiker:

Politikere har et spesielt ansvar. Du skal passe på at elevene får det de har krav på i henhold til lov og forskrifter, men du har også ansvar for at opplæringen gir elevene de beste forutsetninger til å bli gode samfunnsborgere. Skolebibliotek gir bedre lesere og engasjerte, kritisk tenkende unge mennesker.

– Hva sier ditt parti om skole i sitt partiprogram? Vil dere gi elevene de beste muligheter til å lykkes i skolen og livet? Da bør dere satse på lesing, og det kan dere gjøre ved å gi elevene et godt skolebibliotektilbud.

– Som politiker kan du spørre skoleeier hvordan de sikrer elevenes tilgang på skolebibliotek i din kommune.

– Du som er politiker har også ansvar for å bevilge nok penger til skolene, så de har mulighet til å bruke ressurser på lesing og læring i skolebibliotek.

Statistikk og infografikk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!