Høringsinnspill: Sosial utjevning og mobilitet

Innspill om forsterket innsats for sosial utjevning og mobilitet.

Regjeringen vil redusere sosiale ulikheter og hindre at levekårsutfordringer går i arv. Regjeringen har igangsatt arbeid med en stortingsmelding om sosial utjevning og sosial mobilitet, særlig rettet mot barn og unge og familiene deres. Vi har levert innspill til høringen:

Norsk bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekbrukere. Norsk bibliotekforening organiserer hele biblioteksektoren, og omfatter både skolebibliotek, folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Bibliotekene står i en særstilling i å nå ut den norske befolkning gjennom et helt livsløp, gjennom de ulike bibliotektypene.

Gode oppvekstvilkår forutsetter at barn og unge gis muligheter til å utfolde og utvikle seg blant annet gjennom gode sosiale og kulturelle tilbud. Barn og unge må også oppleve at foreldre og familie kan få ta del i og inkluderes i det samme tilbudet.

Kunnskap, kultur og opplevelser der du bor

Folkebibliotek finnes i alle kommuner og er det mest brukte kulturtilbudet i kommunen. Folkebibliotek er åpent for alle, er gratis og tilgjengelig. Folkebibliotek har tradisjon for å samarbeide med ulike frivillige organisasjoner og når slik enda bredere ut og nyttiggjøre seg av samarbeid og ressurser som dette medfører, som ungdomsklubber, Røde Kors, Frivillighetssentralene og så videre.

Bibliotek fungerer som kulturarenaer, læringsarenaer og møteplasser for barn og unge. Bibliotek gir likeverdig tilgang til medier, informasjon og kunnskap. Bruk av biblioteket er gratis og kan dermed gi et tilbud om bøker, film og spill til de som ikke har mulighet til å kjøpe bøker eller den nyeste spillkonsollen.

Lokal kraft og møteplass

Bibliotekene når et bredt spekter av befolkningen, også av befolkningen med innvandrerbakgrunn. Ifølge SSB brukes bibliotekene av en større andel av de med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen som helhet. Hele 89% av innvandrerjenter mellom 9-15 år bruker biblioteket. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn.

Bibliotekene har også høy tillitt i befolkningen og oppleves som et trygt og inkluderende sted å være. Biblioteket er også et samlingssted hvor du kan være sammen med andre, delta i aktiviteter eller bare henge. På helt like vilkår.

Inkludering

Bibliotek er et trygt og godt sted for kunnskap, erfaringer på tvers av språk, kulturell opprinnelse, sosial bakgrunn eller identitet. Bibliotek skaper møter mellom mennesker. Bibliotek gir språktrening for fremmedspråklige gjennom språkkafeer, har litteratur på ulike språk og digitale tjenester gjennom blant annet Digihjelpen. Det er med på å skape livsmestring og tro på egne muligheter.

Skolebibliotek

Forskning har vist at systematisk bruk av skolebibliotek i opplæringen har positiv innvirkning på elevenes læring og leseferdigheter, som også bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Barns erfaringer med litteratur og høytlesing før de begynner på skolen varierer med den sosiale bakgrunnen de kommer fra. Barn som blir lest høyt for har et større ordforråd enn barn som ikke har blitt lest for. Dette er et forsprang som er vanskelig å ta igjen. Og den sosiale ulikheten reproduseres. Undersøkelser viser at skolen kan utjevne sosiale forskjeller ved å utvikle en kultur for lesing på skolen.

Norsk bibliotekforening, 06.05.2024

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!