Høringsinnspill fra Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening har levert høringsinnspill til Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale».

Norsk Bibliotekforenings utvalg for ytringsfrihet og demokrati har utformet høringsinnspill til Kulturdepartementet.

Norsk Bibliotekforening mener at bibliotekenes rolle for å sikre ytringsfrihet er underkommunisert i utredningen. Bibliotekene har et potensiale som ikke er tatt ut.

Folkebibliotekene har, som følge av formålet i bibliotekloven, et tydelig mandat til å arbeide for kunnskap om ytringsfrihet og bred deltakelse i offentlig debatt. 

Vi vil fremheve at fysiske arenaer der mennesker møtes ansikt til ansikt i mindre grad benyttes, og at fysisk nærvær gir en annen form for samtale og meningsbrytning enn gjennom digitalt filtrerte debatter. Bibliotekene som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt kan fylle en slik rolle, men potensialet er langt fra tatt ut.

Norsk Bibliotekforening vil trekke frem viktigheten av den enkeltes myndiggjøring slik at de har ressursene og mulighetene til å ytre seg den dagen de finner det nødvendig. Bibliotekenes rolle som arena for livslang læring om offentlighet og ytringsfrihet er underkommunisert i utredningen.

De kommunale folkebibliotekene har, som følge av formålet i bibliotekloven, et tydelig mandat til å arbeide for kunnskap om ytringsfrihet og bred deltakelse i offentlig debatt.

Bibliotekene er det offentliges viktigste og mest utbredte arena og infrastruktur for formidling, debatt og veiledning om informasjon og kilder for den voksne befolkningen.

Kommisjonen trekker frem at det er et problem at få deltar i samfunnsdebatten. Norsk Bibliotekforening er enige i denne vurderingen, og foreningen vil trekke frem at bibliotekene bidrar til tre viktige områder for styrket samfunnsdebatt:

  • Bedret kritisk sans og kildekritisk holdning er grunnfestet i bibliotekenes oppdrag.
  • Bibliotekene fungerer som veiledere til medie- og teknologikunnskap.
  • Bibliotekene bidrar som arenaer og kuratorer for den lokale offentlige samtalen.

Norsk Bibliotekforening vil minne om at det i Norge er over 600 folkebibliotekavdelinger, over 2000 skolebibliotek samt fagbibliotek på alle høyere utdanninger, sykehus og en del uavhengige institusjoner. Vi oppfordrer regjeringen til å løfte frem disse ytringsfrihetsarenaene.

For at bibliotekansatte skal levere på samfunnsoppdraget om digital veiledning og motivere til digital deltakelse, er det en forutsetning at biblioteket har nødvendige tilganger til digitalt innhold.

Kunnskap og bevisstgjøring av bibliotekansatte om ytringsfrihet er nødvendig. Biblioteksjefer fungerer som redaktører for innhold i samlingen, på nettsider og på arrangementer og debatter. Det behov for økt kompetanse og holdningsskapende arbeid for å tilrettelegge for ytringsfrihet.

Les hele høringsinnspillet her

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

Ytringsfrihetsutvalget skal arbeide med likeverdig og gratis tilgang til informasjon og kunnskap, ytringsfrihet, integrering og bibliotekene som demokratiarenaer.
Leder: Kjell Gunnar Nilsen-Moen, Nordland fylkesbibliotek og NBF Nord, kjenil@nfk.no
Lotte Løkeland Hovda, Sølvberget
Trud Berg, hovedstyret
Bjørg Anlaug Rørtveit, Tysvær bibliotek

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!