Fakta om bibliotek i NorgeFolkebibliotek
Folkebibliotek er etablert for allmennheten og er finansiert av offentlige midler. Kommunene er ansvarlig for finansieringen av folkebibliotek.

  • I Norge er det 356 folkebibliotek som til sammen består av 641 avdelinger.
  • Antall besøkende på bibliotek i 2021: 17,5 mill.
  • Antall bøker lånt ut i 2021: 11,2 mill.
  • 37 prosent av befolkningen besøkte et folkebibliotek i løpet av 2021.
  • 58 prosent av barn mellom 9 og 15 år besøkte et folkebibliotek i 2021.

Lov om folkebibliotek
Lov om folkebibliotek slår fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek.
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Fylkesbibliotek
Hvert fylke har et fylkesbibliotek. Det eies og drives av fylkeskommunen. Fylkesbiblioteket ivaretar fjernlånsvirksomhet og organiserer det lokale lånesamarbeidet. Fylkesbiblioteket gir bibliotekfaglig veiledning, og arrangerer kurs og møter om bibliotekspørsmål.

Skolebibliotek
Skolebibliotek er bibliotek for elever i grunnskolen og i videregående opplæring. Det er ikke et krav i opplæringsloven at hver skole skal ha et skolebibliotek, men at elevene skal ha tilgang til bibliotektjenester.

Fag- og forskningsbibliotek
Fag- og forskningsbibliotek er bibliotek som er en del av et universitet eller en høyskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon. Fag- og forskningsbibliotekene er opprettet for å gi tjenester til studenter, lærere, forskere eller ansatte ved den institusjonen biblioteket er en del av.

Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket er Norges fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier. Nasjonalbibliotekets virksomhet omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger innen alle medietyper.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk, både hver for seg og på tvers av bibliotektypene. Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler for å stimulere til utvikling i norske bibliotek.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!