Vedtekter

§ 1.Formål
Norsk Bibliotekforening (NBF) er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte. Vårt formål er å styrke og utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet, og fremme bibliotekenes interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet generelt.

NBF mener at tilgang til bibliotek og informasjon er en menneskerettighet og en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati.

§ 2. Virksomhet
NBFs forretningsvirksomhet skal bidra til å finansiere foreningens ikke-kommersielle formål. Ingen av foreningens medlemmer kan ta ut deler av overskuddet eller overta foreningens aktiva.

§ 3. Medlemskap
Medlemmer i NBF er institusjoner og enkeltpersoner med interesse for bibliotek. Personlige medlemmer av organisasjoner som er kollektivt tilsluttet NBF, er medlemmer på lik linje.

§ 4. Stemmerett
Alle medlemmer som har betalt kontingent og som har vært medlemmer i minst 3 måneder har stemmerett. Den som skal stemme på vegne av en institusjon må ha skriftlig fullmakt. Hvert medlem har én stemme og kan ikke stemme ved forfall.

§ 5. Organisasjon
NBF har regionale avdelinger. Alle medlemmer i NBF er automatisk medlem i den regionale avdelingen. Hver avdeling skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Styret bør ha representanter fra ulike bibliotektyper. Hovedstyret kan beslutte at et fylke kan ha flere regionale avdelinger og at en regional avdeling kan dekke flere fylker.

§ 6. Landsmøte
Landsmøtet er NBFs høyeste myndighet. Det holdes hvert annet år på tid og sted som fastsettes av hovedstyret. Innkalling til landsmøtet og forslag til saksliste sendes medlemmene minst 2 måneder før møtet. Forslag til vedtektsendringer eller andre saker som medlemmene vil ha med på sakslisten skal meddeles hovedstyret minst 6 uker før landsmøtet. Saker som skal behandles på landsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene senest 2 uker før møtet.

Landsmøtet skal
1. Behandle beretning og revidert regnskap.
2. Behandle forslag til rammebudsjett, prinsipprogram og handlingsplan for kommende 2-årsperiode.
3. Fastsette kontingent.
4. Foreta valg på
a) leder for NBF
b) 4 hovedstyremedlemmer
c) 5 varamedlemmer i numerisk rekkefølge
d) nestleder. Nestleder velges blant hovedstyrets 8 medlemmer
e) leder for Kontrollkomitéen
f) kontrollkomitémedlemmer
g) valgkomité

Budsjett- og handlingsplanperioden skal følge regnskapsårene. Hovedstyret har fullmakt til å revidere budsjetter innenfor den samlede budsjettramme. Revidert budsjett for inneværende regnskapsår blir framlagt til orientering.

Når vedtektene ikke bestemmer noe annet, fattes alle vedtak med alminnelig flertall. Hvis et medlem forlanger det skal valgene skje skriftlig.

§ 7. Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte innkalles hvis hovedstyret finner det påkrevd eller hvis minst 10 % av medlemmene forlanger det.

§ 8. Styret
Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene og består av 9 medlemmer som velges av landsmøtet.

Leder velges for 2 år av gangen. Leder velges ved særskilt valg.

Til oppgaven som nestleder velges et hovedstyremedlem for 2 år av gangen.
De øvrige styremedlemmer velges for 4 år av gangen, og slik at halvparten står på valg ved hvert landsmøte. 5 varamedlemmer i numerisk rekkefølge velges for 2 år av gangen.

Hovedstyret skal ha representanter fra ulike deler av bibliotekfeltet, inkludert brukerinteresser. Finner hovedstyret det hensiktsmessig kan det opprettes arbeidsutvalg.

Hovedstyret leder foreningens virksomhet og representerer den utad. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede. NBFs leder, eller i dennes fravær nestleder, har fullmakt til å oppta nødvendig driftskreditt. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende. Om et styremedlem faller fra i løpet av landsmøteperioden rykker vararepresentant opp og suppleringsvalg skjer ved neste landsmøte.

§ 9. Sekretariatet
Det løpende arbeid utføres av NBFs sekretariat. Hovedstyret ansetter personale og utarbeider nødvendige instrukser og retningslinjer.

§ 10. Utvalg
Faste utvalg kan oppnevnes eller nedlegges av landsmøtet. Hovedstyret oppnevner utvalgsmedlemmer, som fungerer i landsmøteperioden. Hovedstyret kan oppnevne midlertidige utvalg.

§ 11. Spesialgrupper
For NBFs medlemmer kan det opprettes spesialgrupper innen bestemte interesseområder. Hovedstyret beslutter opprettelse og nedleggelse av spesialgrupper og rapporterer til landsmøtet.

§ 12. Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet etter forslag fra hovedstyret.

§ 13. Regnskap
Regnskapet avsluttes pr. 31.desember hvert år. Det settes opp en status over foreningens formue og gjeld pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor. Revisor velges av landsmøtet.

§ 14. Kontrollkomité
Landsmøtet velger en kontrollkomité på 4 medlemmer. Lederen velges ved særskilt valg. Kontrollkomitéen arbeider etter vedtekter vedtatt av landsmøtet.

§ 15. Valgkomité
Landsmøtet velger en valgkomité bestående av 1 leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem, etter forslag fra hovedstyret. Valgkomitéen arbeider etter vedtekter som er vedtatt av landsmøtet.

§ 16. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer som ikke står i innkallingen til landsmøtet, kan ikke behandles. Hvis 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer av foreningen krever det, skal forslag til vedtektsendringer avgjøres ved uravstemning. Alminnelig flertall er da tilstrekkelig under forutsetning av at minst 50 % av de stemmeberettigede har avgitt stemme.

§ 17. Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare avgjøres ved uravstemning. Hovedstyret plikter å sette i verk slik avstemning hvis 1/4 av medlemmene krever det. Foreningen kan ikke oppløses hvis 1/4 av de avgitte stemmer er for at den skal bestå. Ved oppløsning tilfaller NBFs eiendeler bibliotekformål etter hovedstyrets beslutning. Foreningens arkiv skal ved oppløsning overlates til Nasjonalbiblioteket.

Vedtatt av landsmøtet i Bodø 10.mai 1980.
Revidert 5. juni 1982, 26. mai 1984, 30. mai 1986, 24. september 1988, 24. mars 1990, 4. april 1992, 4. juni 1994, 23. mars 1996, 25. april 1998, 8. april 2000, 7. september 2002, 22. mars 2006, 16. mars 2010 og 9. mars 2016.