Landsmøteuttalelse: Skolebibliotek

Norsk Bibliotekforening mener det er viktig å opprettholde skillet mellom folkebibliotek og skolebibliotek, og ivareta deres særpreg.

Forslaget til den nye opplæringsloven fjerner begrepet skolebibliotek, og erstatter det med bibliotek. Et skolebibliotek kan ikke erstattes av noe annet bibliotek, for eksempel et folkebibliotek. Skolebibliotekets aktiviteter og samling må være tett knyttet opp til skolens daglige virke.

Norsk Bibliotekforening krever et tydelig lovverk og nasjonale planer for skolebibliotekutviklingen. Opplæringsloven må ivareta elevenes rettighet til skolebibliotek som brukes aktivt i opplæringa og må inkludere satsingen på skolebibliotek som nevnes i Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023.

Et skolebibliotek har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse og et pedagogisk planverk som er satt i sammenheng med skolens øvrige planverk. Et skolebibliotek inneholder en samling som er relevant i forhold til skolens undervisning og elevenes læring og er tilgjengelig i hele skoletiden. Et skolebibliotek formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremmer språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser.

Norsk Bibliotekforening krever at Kunnskapsdepartementet utarbeider nasjonale planer for skolebibliotekutvikling som et ledd i å utvikle elevenes leseferdigheter, evne til kritisk tenkning og livslang læring. Skolebibliotekstatistikken må brukes til å følge opp skolenes satsing på skolebibliotek.