Aksjon skolebibliotek – forslag til ny lov- og forskriftstekst

Norsk Bibliotekforening har sammen med Aksjon skolebibliotek sendt innspill til Opplæringslovutvalget om ny lov- og forskriftstekst for skolebibliotek. Lovparagrafen og forskriften er i dag for vag og medfører store ulikheter i ressursene som brukes til skolebibliotek og dermed også ulikheter i tilbudet til elevene.

Et skolebibliotek skal støtte elevene i å nå målene som ligger i læreplanene, blant annet når det gjelder lesing. Barn og unge må bli gode lesere og lesing er en viktig forutsetning for læring. I dag skal vi kunne navigere i et enormt stort informasjonslandskap, så vi trenger å være gode lesere for å kunne finne informasjon, forstå resonnementer og forholde oss kritisk og selvstendig til alle typer tekster på ulike typer plattformer. Forskning viser også at skolebibliotekaren og samspillet mellom skolebibliotekar og lærer er det som gir best uttelling for elevene.

Innspillet fra Aksjon skolebibliotek og 16 støttespillere kan leses i sin helhet her.

Opplæringslovutvalget skal ha en gjennomgang og en vurdering av regelverket for grunnopplæringen og skal levere en utredning til regjeringen innen 1. desember 2019. Opplæringslovutvalget har egne hjemmesider.