NBF kritisk til målemetode for meråpent i Ringerike

Norsk Bibliotekforening avdeling Buskerud og Bibliotekarforbundet har levert høringssvar til Ringerike kommune

NBF Buskerud og BF har fått muligheten til å kommentere på Ringerike kommunes handlingsprogram for kulturtjenesten for perioden 2019-2022.

Det er positivt at kommunen anerkjenner kultur som en viktig rammefaktor for målet om å skape vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Det samme gjelder fokusområdene samhandling, mangfold, kompetanse og synlighet, som alle er nøkkelbegreper for en framtidsrettet bibliotektjeneste.

Vi lurer på hva kommunen vil oppnå ved å måle «antall brukere med Meråpent-avtale». For det første vil indikatoren ikke gi svar på bruk av meråpent bibliotek. Hvis kommunen vil måle effekten av meråpent bibliotek, må den undersøke hvor mange som bruker biblioteket i og utenfor selvbetjent tid. For det andre vil det ikke være grunnlag for sammenligning med andre bibliotek. Biblioteket fører omfattende statistikk på en rekke områder, men denne nye indikatoren vil kommunen være alene om.

Les hele høringssvaret 

Les mer:

Handlingsprogram 2019-2022 Formannskapets forslag til horing

Høringsbrev om Årsbudsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022