Landsmøteuttalelser 2018

Vi krev ein bibliotekmilliard!

I den grad man kan snakke om at det har funnet sted et kulturløft i det lokale kulturlivet i tiden etter 2005, dreier det seg om et «idrettsløft», et «kulturhusløft» eller kanskje et «festivalløft». Kommunenes utgifter til det utvalget kaller den kulturelle grunnmuren, som folkebibliotek, kulturskoler og fritidsklubber har stagnert i den samme perioden.
NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Norsk Bibliotekforening er uroa over den systematiske underfinansieringa av bibliotek som kulturutgreiinga dokumenterte. Denne utviklinga held fram etter 2014. Lov om folkebibliotek seier at alle kommunar skal ha eit bibliotektilbod, men seier ingenting om kvaliteten og storleiken på dette tilbodet. Mange folkebibliotek er små, med biblioteksjefar i reduserte stillingar og mediebudsjett som gjer at ein knapt kan tilby anna enn dei nye bøkene ein får frå innkjøpsordningane.

Den kommunale sjølvråderetten står sterkt. Det er store forskjellar frå kommune til kommune i korleis dei prioriterer bibliotektenestene. Det er eit demokratisk problem at tilgangen til kunnskap, informasjon og litteratur varierer. Framtidsretta by- og bygdeutvikling føreset gode bibliotek. Ved å styrke biblioteket vil ein også styrke lokalsamfunnet.

Norsk Bibliotekforening synes det er på høg tid med ein bibliotekmilliard. Sverige aukar løyvingane til bibliotek med 750 millionar over tre år. Den norske bibliotekmilliarden kan også fordelast over ein tidsavgrensa periode, der målet ikkje er å ta frå kommunane ansvaret for dei lokale biblioteka, men gi eit tiltrengt tilskot for å kome opp på forsvarleg nivå.

Bedre skolebibliotek

Norsk Bibliotekforening krever bedre skolebibliotek, og at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for skolebibliotekutvikling og -statistikk.

Norsk Bibliotekforening mener at et skolebibliotek skal være et redskap for å støtte elevene i å nå målene som ligger i læreplanverket. Sammen med blant annet Foreningen !les, Leser søker bok og Norske barne- og ungdomsbokforfattere jobber Norsk Bibliotekforening for å styrke skolebibliotek i grunnskolen og i videregående opplæring gjennom Aksjon skolebibliotek.

I Opplæringsloven og i forskrift til Opplæringsloven gis det klare føringer for at elever skal ha tilgang til skolebibliotek som er særskilt tilrettelagt for elevene for å kunne brukes aktivt i opplæringen. Norsk Bibliotekforening krever et tydeligere lovgrunnlag og sterkere statlige føringer for å gi alle elever tilgang til gode skolebibliotek. Kunnskapsgrunnlaget om skolebibliotekene er dårlig. Ingen vet for eksempel hvor mange elever som faktisk har tilgang til skolebibliotek i 2018.

Alle bibliotek i Norge rapporterer statistikk til staten gjennom Nasjonalbiblioteket. Denne statistikken brukes i liten grad av skoleledere og skoleeiere for å utvikle skolebibliotekene. Norsk Bibliotekforening krever endring i forskrift for bibliotekstatistikk så ansvaret for skolebibliotekstatistikk flyttes fra Kulturdepartementet og blir en del av øvrig rapportering fra skoleverket under Kunnskapsdepartementet.

Biblioteka bidreg til FNs mål for berekraftig utvikling

Bibliotek spelar ei avgjerande rolle for å nå FNs berekraftmål om at ingen skal vekse opp i ekstrem fattigdom, og skape ei verd med mindre ulikskap, utdanning for alle, berekraftig klimapolitikk og vern av naturen. Måla kan ikkje nåast utan meir lik tilgang til informasjon, kunnskap og kulturelle opplevingar for alle.

Statsminister Erna Solberg er FNs co-chair for Agenda 2030, gjennomføringa av berekraftmåla. Dette er eit døme på at det er stor interesse for måla på mange plan i samfunnet. Norsk Bibliotekforening deltek i den internasjonale bibliotekforeninga IFLAs International Advocacy Programme som skal synleggjere biblioteka i Agenda 2030 og skape merksemd om berekraftig utvikling blant bibliotektilsette.

Norsk Bibliotekforening deltok på den første større norske konferansen om dette i Bergen i februar 2018. Å implementere berekraftmåla inneber komplekse problemstillingar som krev tett samarbeid på tvers av fleire sektorar. Her kjem biblioteka inn.

Til no har 120 folkebibliotek rapportert korleis dei bidreg til å nå berekraftmåla i eit interaktivt kart. Norsk Bibliotekforening ønskjer å arbeide vidare med kartet for å inkludere alle slags bibliotek:
https://drive.google.com/open?id=1cKKLP13drJVb1j7q0k7bk3GjQUI&usp=sharing