Protokoll fra landsmøte 14. mars 2018

Landsmøtet ble åpnet av Norsk Bibliotekforenings leder Mariann Schjeide.

1. Konstituering av landsmøtet

a) Hovedstyret har følgende forslag til landsmøteverv:

Møteledere: Vidar Lund og Monica Deildok.

Vedtak: Enstemmig valgt.

Referenter: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Kari Nesdal, Britt Ellingsdalen og Glenn Karlsen Bjerkenes.

Vedtak: Enstemmig valgt.

Protokollundertegnere: Anne Berit Brandvold og Frida Røsand.

Vedtak: Enstemmig valgt.

Tellekorps: Espen Iversen, Siri Tidemann-Andersen, Marit Bull Enger, Ruth Ørnholt og Tore Olavson Buarøy.

Vedtak: Enstemmig valgt.

Redaksjonsutvalg: Anne Kristin Undlien, Heidi Kristin Olsen og Veronicha Angell Bergli.

Vedtak: Enstemmig valgt.

b. Godkjenning av møtereglement

Møteledere Vidar Lund og Monica Deildok gikk gjennom møtereglementet.

Vedtak: Hovedstyrets forslag til møtereglement ble enstemmig godkjent.

Stemmeberettigede i salen: 142

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

3. Hovedstyrets beretning mars 2016 – februar 2018

Leder Mariann Schjeide og nestleder Lars Egeland presenterte hovedstyrets beretning for landsmøteperioden.

Det var ingen kommentarer fra salen til beretningen.

Vedtak: Hovedstyrets beretning ble enstemmig godkjent.

4. Rapport fra Kontrollkomiteen 2016 – 2018

Leder av Kontrollkomiteen Tone Moseid la frem rapport.

Følgende hadde ordet: Ruth Ørnholt, Mariann Schjeide og Lars Egeland.

Vedtak: Kontrollkomiteens rapport ble enstemmig tatt til orientering.

5. Revidert regnskap 2016 og 2017

Generalsekretær Ann Berit Hulthin orienterte om regnskapene.

Følgende hadde ordet: Aud Jorunn Haugen Hakestad, Morten O. Haugen, Ann Berit Hulthin, Lars Egeland, Synne Fredriksen og Mariann Schjeide.

Aud Jorunn Hakestad fremmet følgende forslag: “Landsmøte ber styret vurdere plassering i en bank som har et klart etisk standpunkt og som i sine investeringer tar hensyn til klimautfordring”

Vedtak: Forslaget fra Aud Jorunn Hakestad ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Revidert regnskap for 2016 ble enstemmig godkjent.

Vedtak: Revidert regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent.

6. Innkomne saker og forslag til uttalelser

Mariann Schjeide la frem forslag til uttalelse: “Vi krev ein bibliotemilliard!”.

Nina Ødegaard la frem forslag til uttalelse: “Bedre skolebibliotek”.

Ane Landøy la frem forslag til uttalelse: “Biblioteka bidreg til FNs mål for berekraftig utvikling”.

Møteleder Vidar Lund fremmet forslag om å gi hovedstyret fullmakt til å gjøre språklige endringer på vedtatte saker og forslag.

Vedtak: Forslaget fra Vidar Lund ble enstemmig godtatt.

6a) Forslag til uttalelse: “Vi krev ein bibliotekmilliard!”

Følgende hadde ordet: Knut Skansen, Jørgen Hovde, Lars Egeland og Mariann Schjeide.

Vedtak: Uttalelsen ble vedtatt mot to blanke stemmer.

6b) Forslag til uttalelse: “Bedre skolebibliotek”

Følgende hadde ordet: Morten O. Haugen, Jannicke Røgler, Synne Fredriksen, Lars Egeland og Veronicha Angell Bergli.

Morten O. Haugen kom med endringsforslag til uttalelsen.

Vedtak: Uttalelsen med endringer ble enstemmig vedtatt.

Uttalelsen som ble vedtatt:

Bedre skolebibliotek

Norsk Bibliotekforening krever bedre skolebibliotek, og at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for skolebibliotekutvikling og -statistikk.

Norsk Bibliotekforening mener at et skolebibliotek skal være et redskap for å støtte elevene i nå målene som ligger i læreplanverket. Sammen med blant annet Foreningen !les, Leser søker bok og Norske barne- og ungdomsbokforfattere jobber Norsk Bibliotekforening for å styrke skolebibliotek i grunnskolen og i videregående opplæring gjennom Aksjon skolebibliotek.

I Opplæringsloven og forskrift til Opplæringsloven gis det klare føringer for at elever skal ha tilgang til skolebibliotek som er særskilt tilrettelagt for elevene så de kan brukes aktivt i opplæringen. Norsk Bibliotekforening krever et tydeligere lovgrunnlag og sterkere statlige føringer for å gi alle elevene tilgang til gode skolebibliotek. Kunnskapsgrunnlaget om skolebibliotekene er dårlig. Ingen vet for eksempel hvor mange elever som faktisk har tilgang til skolebibliotek i 2018.

Alle bibliotek i Norge rapporterer statistikk til staten gjennom Nasjonalbiblioteket. Denne statistikken brukes i liten grad av skoleledere og skoleeiere for å utvikle skolebibliotekene. Norsk Bibliotekforening krever endring i forskrift for bibliotekstatistikk så ansvaret for skolebibliotekstatistikk flyttes fra Kulturdepartementet og blir en del av øvrig rapportering fra skoleverket under Kunnskapsdepartementet.

6c) Forslag til uttalelse: “Biblioteka bidreg til FNs mål for berekraftig utvikling”

Det var ingen kommentarer fra salen.

Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

7. Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 2019-2020

Hovedstyret ved Heidi Hovemoen og Ole Ivar Burås Storø la frem forslag til prinsipprogram og handlingsplan.

Følgende hadde ordet: Kjartan Vevle, Jørgen Hovde, Ruth Ørnholt, Anne Gerd Lehn, Knut Skansen, Margunn Haugland og Kristine Abelsnes.

7a) Prinsipprogram

Kjartan Vevle la frem endringsforslag til punkt 2: Første setning foreslås endret til: “Biblioteka skal aktivt formidla kvalitetssikra informasjonsressursar”

Vedtak: Endringsforslag til punkt 2 ble vedtatt mot to stemmer.

Vedtak: Hele prinsipprogrammet med endring ble enstemmig vedtatt.

7b) Handlingsplan

Jørgen Hovde la frem følgende forslag:

Ny overskrift: “Vi skal utvikle organisasjonen”

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Kulepunkt “Norsk Bibliotekforening skal styrke organisasjonen gjennom satsing på tillitsvalgte på alle nivåer” flyttes til ny overskrift “Vi skal utvikle organisasjonen”

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Nytt kulepunkt under “Vi skal utvikle organisasjonen”: “Norsk Bibliotekforening skal arbeide for å rekruttere nye medlemmer”.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Ruth Ørnholt la frem forslag om å endre kulepunkt 1 under overskrift “Vi skal styrke bibliotekenes rammebetingelser” til følgende: “NBF skal arbeide for at det utvikles en sammenhengende politikk for alle typer bibliotek”.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Margunn Haugland la frem forslag om å endre kulepunkt 3 under overskrift “Vi skal styrke bibliotekenes rammebetingelser” til følgende: “NBF skal argumentere for økte midler til alle typer bibliotek”.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Anne Gerd Lehn la frem forslag om nytt kulepunkt under overskrift “Vi skal gjøre bibliotekene synlige”: “NBF skal løfte frem mobile bibliotek for å sikre tjenestetilbudet til alle, uavhengig av hvor de er og hvor mobile de er!”.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Knut Skansen la frem følgende forslag:

Nytt kulepunkt under overskrift “Vi skal gjøre bibliotekene synlige”: “Norsk Bibliotekforening skal gjennom fokus på suksesser og nye tjenester i sektoren fornye og spisse fortellingen om bibliotekets rolle og effekter i en digital tid.”

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Nytt kulepunkt: “Norsk Bibliotekforening skal arbeide frem et revidert prinsipprogram til neste landsmøte”.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Vedtak: Hele handlingsplanen 2018-2020 med endringer ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsettelse av kontingentsatser for 2019 og 2020

Hovedstyret ved Lars Egeland la frem forslag om fastsettelse av nye kontingentsatser for institusjonsmedlemskap og satser for personlige medlemmer.

Vedtak: Forslag om fastsettelse av nye kontingentsatser ble enstemmig vedtatt.

9. Revidert budsjett for 2018 til orientering

Hovedstyret ved Anette Kure la frem budsjett 2018 til orientering.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig tatt til orientering.

10. Forslag til rammebudsjett for 2019 og 2020

Hovedstyret ved Anette Kure la frem forslag til rammebudsjett.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

12. Valg

Valgkomiteens leder Kristine Abelsnes la frem valgkomiteens forslag til nytt hovedstyre og kontrollkomité.

Tone Moseid foreslo å følge vedtektenes bestemmelse om skriftlig valg av leder.

Vedtak: Mariann Schjeide ble valgt som leder med 95 stemmer mot 30 blanke stemmer.

Vedtak: Hovedstyremedlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Lars Egeland ble valgt som nestleder ved akklamasjon.

Vedtak: Varamedlemmer til hovedstyret ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Per Olav Sanner ble valgt som leder av Kontrollkomiteen ved akklamasjon.

Vedtak: Kontrollkomiteens medlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Hovedstyre: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Siri Haga Torgersen, Ole Ivar Burås Storø, Nina Ødegaard, Tor Arne Dahl, Heidi Hovemoen, Ane Landøy, Anne Kristin Undlien.

Varaer: Geir Jørgen Bekkevold, Grethe Johannessen, Berit Eliassen, Anniken Bjørnes, Marit Terese Balstad.

Kontrollkomité: Per Olav Sanner, Trond Minken, Gøril Hesstvedt, Mette Henriksen Aas.

Møteleder Monica Deildok la frem hovedstyrets forslag til valgkomité og revisor.

Vedtak: Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Revisorer ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomité: Cathrine Undhjem, Unni Knutsen, Nina Stenbro, Sissel Merethe Berge, Jonas Svartberg Arntzen, Øystein Stabell (vara).

Revisor: Revisorfirma SLM Revisjon AS, Lillestrøm.

Landsmøtet ble avsluttet kl. 18:20

Referenter:

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

Kari Nesdal

Britt Ellingsdalen

Glenn Karlsen Bjerkenes

Undertegnere av protokollen:

Anne Berit Brandvold

Frida Røsand