Innspill til KUF-komiteen til behandling av stortingsmeldinga «Humaniora i Norge»

NBF er svært fornøyd med at meldingen har et eget kapittell om arkiv, bibliotek og museer. Det påpekes at arkiver, biblioteker og museer er en viktig arena for humaniora i Norge. Meldinga sier videre at disse institusjonene «forvalter nasjonens hukommelse og utgjør et unikt materiale for humanistisk forskning. «

Meldinga tar til orde for et tettere samarbeid mellom disse institusjonene og universitetene og høyskolene. NBF vil påpeke at disse institusjonene i stor grad er en del av universitetene og høgskolene.

I meldinga står det at forskningsaktiviteten i ABM-institusjonene har økt de siste årene og bidrar til kvalitetsheving i virksomheten.  Vi setter pris på en klar bestilling til ABM-institusjonene når det i meldinga står at regjeringen forventer « at arkiver, biblioteker, museer, kulturminneforvaltning  og kunstinstitusjoner fortsetter det positive kvalitetshevingsarbeidet i institusjonene»

Dette vil regjeringen oppnå gjennom å vurdere tiltak til å stimulere til mer forskningssamarbeid mellom universiteter og høyskoler og forskere ved arkiv, biblioteker og museer, samt behovet for forskningsmidler

som er tilpasset de sistnevnte institusjonenes egenart og kapasitet som forskningsinstitusjoner, i forbindelse med videreutvikling av de forskningspolitiske virkemidlene på feltet.

– legge til rette for at forskning og andre relevante aktiviteter utført ved arkiver, biblioteker og museer kan registreres i forskningsinformasjonssystemet CRIStin.

 

Dette støttes av NBF. Vi vil likevel påpeke at forskning i stor grad skjer på basis av tilgjengeliggjort kunnskap. For at noe skal kunne forskes på, må det være tilgjengelig for forskerne. Innen både arkiv, bibliotek og museum er det mye materiale som av betydning for forskning som ikke er innsamlet, ordnet eller gjort tilgjengelig f.eks. gjennom digitalisering. Også her vil det være behov for statlige støtteordninger eller prosjektmidler for arbeid som ikke umiddelbart er gjenstand for forskning, men som skal legge grunnlaget for seinere forskning.

Til tross for en sterk satsing på at forskernes resultater skal gjøres tilgjengelige gjennom open access-publisering, vil bibliotekene fortsatt måtte kjøpe tilgang til kilder innen humaniora-forskning. Det dreier seg ikke om forskning i bibliotekene, men en forutsetning for at forskere både i og utenfor uh-institusjonene skal kunne forske.

NBF vil uttrykke støtte til at regjeringen forplikter seg til å støtte open access publisering av tidsskrifter innen humaniora slik at vi får en bredere tilgang også for allmennheten. Det er ikke bare et tiltak av betydning for demokratisk tilgang til kunnskap, men også et tiltak som vil bidra til høyere kvalitet på forskningen.