Nye uttalelser fra Norsk Bibliotekforening

Følgende to uttalelser ble vedtatt av Landsmøtet i Norsk Bibliotekforening 9.3.2016.

Uttalelse om kommunereform:

Kommunereformen krever styrking av bibliotekene!

Norsk Bibliotekforening mener at bibliotekene blir viktigere som følge av kommunereformen. Regjeringen må i forbindelse med kommunereformen tilby et tidsavgrenset øremerket tilskudd til bibliotek.

Lov om folkebibliotek sikrer bibliotektilbud i alle kommuner, men stiller ingen krav til nivået på tjenesten. Norsk Bibliotekforening er opptatt av at lokalpolitikerne ser at bibliotekene bidrar til livskraftige lokalsamfunn, læring og demokrati. Bibliotekene er viktige institusjoner som må styrkes. Mange norske folkebibliotek er små, og kommunesammenslåing kan skape sterkere faglige bibliotekenheter.

Ved å sentralisere administrative tjenester blir bibliotekene enda viktigere som møteplasser. Mange lokalsamfunn risikerer at bibliotekene er den eneste offentlige tjenesten som blir igjen på stedet. Dette åpner for at biblioteket kan påta seg nye oppgaver til beste for innbyggerne. En styrking av bibliotekene betyr en styrking av lokalsamfunnet.

Stortinget har økt utviklingsmidlene til bibliotekene betydelig. Likevel er det driftsutgiftene som dekkes av kommunale budsjetter som har størst betydning. Regjeringen frister kommunene med ulike økonomiske fordeler om de slår seg sammen. På samme måte burde regjeringen innføre et tidsavgrenset øremerket opptrappingstilskudd for å ruste opp folkebibliotekene i forbindelse med kommunereformen.

Uttalelse om integrering:

Styrk bibliotekene som integreringsarena!

Forskning viser at integreringsaktiviteter i folkebibliotekene er svært vellykket. Berg folkebibliotek, årets bibliotek 2015, er et av mange gode eksempler på dette. Samtidig viser forskning fra NTNU at disse aktivitetene ofte er underfinansiert. Det fører til store lokale variasjoner i tilbudet, og at tiltak ikke blir iverksatt i ønsket omfang.

Gode integreringsaktiviteter i bibliotekene er utviklet i nært samarbeid med andre aktører. De er gratis, lett tilgjengelig og desentraliserte. Bibliotekene oppleves som uformelle og lystbetonte læringsarenaer og brukes allerede av målgruppen til en rekke andre funksjoner.

Norsk Bibliotekforening mener det er viktig at statlige integreringsmidler til kommunene også kommer bibliotekene til gode. Bibliotekenes gode integreringsarbeid må inkludere papirløse og løftes fram i varslet integreringsmelding våren 2016.

En kommentar om “Nye uttalelser fra Norsk Bibliotekforening

Det er stengt for kommentarer.