Landsmøtepapirer 2016

Har du tenkt deg på årets landsmøte, eller er du bare nysgjerrig på hva Norsk Bibliotekforening driver med? Her kan du laste ned papirene til Landsmøtet 2016.

Landsmøtet finner sted onsdag 9. mars kl 15.30 – 18.30, under det store Bibliotekmøtet i Tromsø.

Regnskapet til Norsk Bibliotekforening kan også lastes ned. Kontrollkomiteen har følgende tillegg til regnskapet:

Etter at kontrollkomiteen avleverte sin rapport i januar 2016, har vi blitt kjent med at NBFs regnskap for 2015 viser et relativt stort underskudd i forhold til revidert budsjett. Vi har fått en redegjørelse fra styret om årsakene til dette, og er informert om at det nå er tatt initiativ til et prosjekt for å styrke tidsskriftsformidlingens økonomiske potensiale.

Vi ser med bekymring på at det til tross for de tiltak NBFs styre har iverksatt i 2014-2015, likevel ser ut til at NBF er i en sårbar økonomisk situasjon. Vi vil anbefale landsmøtet å legge vekt på en mer langsiktig strategi for å sikre økonomien for organisasjonen framover.

landsmøtepapirer-s1