Referat fra hovedstyremøte 5/15

Mandag 1. juni 2015 kl. 10.00-15.30.

Sted: Møtelokale i Malerhaugveien 20, Oslo.

Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure, Ole Ivar Burås Storø, Mette Westgaard, Sissel Merethe Berge, Anne Kristin Undlien, Nina Ødegaard og Heidi Hovemoen. I tillegg deltok Kristin Røijen deltok (observatør fra Norsk Fagbibliotekforening), Kristin Storrusten og Ann Berit Hulthin (sekretariatet) og praksisstudentene Stina Åmo og Toril Åbotnes Iversen.

Meldt forfall: Iselin Nybø.

 

HS-sak 36/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdok.: Innkalling og saksliste. Lars Egeland ønsket å ta opp Helsebiblioteket som egen sak.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med sak om Helsebiblioteket.

 

HS-sak 37/15 Godkjenning av protokoll

Saksdok.: HS-protokoller 3/15 og 4/15.

Vedtak: Protokoller godkjent.

 

HS-sak 38/15 Økonomi

Saksdok.: Regnskap 1. kvartal 2015.

Ole Danielsen fra Snøhetta Regnskap AS orienterte om problemene med å periodisere da inntektene kommer i starten av året, mens utgiftene er spredt over hele året. Det bør lages en oversikt over inntekter og utgifter hos Tidsskriftformidlingen som kan være et verktøy for både Tidsskriftformidling og for styret med tanke på å planlegge økonomien i foreningen.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

 

HS-sak 39/15 Erstatning til Arbeidsutvalget

Saksoppl.: Jannicke Røgler har fått permisjon fra hovedstyret og arbeidsutvalget tom. 31. desember 2015. Leder Mariann Schjeide har bedt Mette Westgaard gå inn i AU for denne perioden.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

 

HS-sak 40/15 Vedtektsendringer

 1. a) Innspill fra valgkomiteen.

Saksoppl.: Valgkomiteen har ingen forslag til endringer.

 1. b) Innspill fra kontrollkomiteen.

Saksoppl.: Kontrollkomiteen har ingen forslag til endringer.

 1. c) Vedtektsendringer til NBFs vedtekter. Arbeidsgruppas forslag til endringer legges fram på møtet.

Mariann Schjeide orienterte om arbeidet som er gjort om forslag til endringer av vedtektene med Lars Egeland. Avklaring vedr. skatt fra Skatt Øst er bakgrunnen for arbeidet med vedtektsendringene. Mariann Schjeide gikk gjennom forslagene til vedtektsendringer muntlig. Diskusjon i styret om enkelte paragrafer.

Vedtak: Endringsforslagene justeres etter forslag som ble lagt fram på møtet og styrets diskusjon.

Vedtak: Vedtektene sendes ut til medlemmene hvor man ber lokallagene spesielt om å ta opp vedtektsendringene på et styremøte og komme med tilbakemelding og innspill innen 13. september 2015.

Vedtak: I valgkomiteens vedtekter endres paragraf 2, 4 og 5 slik at det klargjør hvem som utfører handlingene. Endringene gjøres av kommunikasjonsrådgiver Kristin Storrusten og generalsekretær Ann Berit Hulthin.

Vedtak: I valgkomiteens vedtekter strykes setning Ved forslag til styremedlemmer bør valgkomiteen tilstrebe en representasjon som avspeiler medlemsmassen og § 9 i valgkomiteens vedtekter strykes.

 

HS-sak 41/15 Medlemsundersøkelse

Saksoppl.: Studentene Toril Åbotnes Iversen og Stina Åmo har gjennomført en medlemsundersøkelse i NBF i forbindelse med sin praksisperiode i foreningen. Praksisstudentene presenterte undersøkelsen og ga et oversiktsbilde over svarene som var kommet inn. Medlemsundersøkelsen tas opp igjen på styreseminaret i september.

 

HS-sak 42/15 Resolusjon fra NBF Flerkults årsmøte 2015

Saksoppl.: NBF Flerkult vedtok en resolusjon på sitt årsmøte i mai vedr. bruk av bibliotek for bosteds- og papirløse.

Saksdok.: Årsmøteresolusjon.

Vedtak: Hovedstyret i Norsk Bibliotekforening støtter Flerkults årsmøteresolusjon.

 

HS-sak 43/15 Resolusjon om Meråpent bibliotek

– resolusjon fra Anette Kure.

Saksoppl.: Forslag til resolusjon ble lagt fram på møtet. Styret diskuterte og endret på forslaget.

Vedtak: Resolusjonen vedtatt med endringer. Pressemelding sendes ut i dag.

 

HS-sak 44/15 Kommunevalg 14. september 2015

 1. a) Nasjonal bibliotekdag 26. august 2015.

Saksdok.: Pressemelding.

Kristin Storrusten orienterte fra arbeidet.

 1. b) Kommuneøkonomi og bibliotek

Saksoppl.: Statistikk fra Tord Høivik presenteres i neste nummer av Bok og Bibliotek (16. juni) og skal kunne brukes av lokallag i arbeidet med kommunevalg 2015.

Kristin Storrusten delte ut NBFs medlemssider for neste Bok og Bibliotek og orienterte om arbeidet. Forslag om at tallene sendes både ordførerkandidater og relevante stortingspolitikere og deles ut på Arendalsuka.

 

HS-sak 45/15 Forslag om nye kontingentsatser

Saksoppl.: NBFs medlemskontingent for institusjoner er svært variert og uoversiktlig. NBFs vedtekter angir at medlemskontingent fastsettes av landsmøtet etter forslag fra hovedstyret. AU har vedtatt at sekretariatet lager forslag til nye kontingentsatser og at nye kontingentsatser eventuelt blir sak på landsmøtet 2016.

Saksdok.: Forslag til nye kontingentsatser for institusjoner.

Vedtak: Det opprettes en ny kontingentsats for institusjoner med budsjett over 10 mill kr. med en kontingentsats på 10 000,- kr. Nye kontingentsatser for institusjoner 2017-2018 legges fram på neste landsmøte.

 

HS-sak 46/15 Tenketank om bibliotekutvikling

Saksoppl.: Ann Berit Hulthin møtte Lotte Hviid Dhyrbye, leder av Danmarks Tænketanken Fremtidens Biblioteker på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Ann Berit Hulthin orienterte fra møtet og innspill fra den danske tenketanken. Styret diskuterte innhold og muligheter.

Vedtak: Heidi Hovemoen, Anne Kristin Undlien og Ann Berit Hulthin arbeider videre med en prosjektskisse for en norsk tenketank om bibliotekutvikling.

 

HS-sak 47/15 Kronprinsesse Mette-Marit som Norsk Bibliotekforenings høye beskytter?

Kronprinsesse Mette-Marit er aktiv innenfor litteratur- og bibliotekfeltet. Skal Norsk Bibliotekforening be kronprinsessen være foreningens høye beskytter?

Vedtak: Sekretariatet sender forespørsel til det kongelige slott og H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit.

 

HS-sak 48/15 Orienteringer

 1. a) Ansettelse av ny økonomimedarbeider.
 2. b) Jannicke Røgler fortsetter i programgruppe for Digital deltakelse.
 3. c) Nominasjon til IFLAs rådgivende komité for ytringsfrihet og rådgivende komité for opphavsrett.
 4. d) Samarbeid med Bibliotekarforbundet.
 5. e) Det 75. norsk bibliotekmøte – Referat fra prosjektgruppa.
 6. f) Litteraturfestival Lillehammer – debatter og stand.
 7. g) 100 års jubileum Sveriges bibliotekforening.
 8. h) Arendalsuka – stand.
 9. i) Notat om digital deltakelse i folkebibliotek og oppstart av programmet 3. juni.
 10. j) AU-protokoller 03/15 og 04/15 (internt).
 11. k) Årsmøte i Leser søker bok. Anette Kure er gjenvalgt som styremedlem.
 12. l) Anette Kure sitter som NBFs representant for Nettverk for mediekompetanse og deltok på nylig møte.
 13. m) Nina Ødegaard har gjennom kontakt med samiske forlag fått fokus på e-bøker på samisk som det nå kommer flere utgivelser av.

Mariann Schjeide, Anette Kure, Lars Egeland, Nina Ødegaard, Kristin Storrusten og Ann Berit Hulthin orienterte fra de ulike sakene.

 

HS-sak 49/15 Eventuelt

Lars Egeland orienterte om Kunnskapssenteret opphører fra 1. januar 2016 og hvilke effekter det kan få for Helsebiblioteket.

Vedtak: Mariann Schjeide tar kontakt med Folkehelseinstituttet og etterspør hvilke visjoner de har for Helsebiblioteket når det overføres til instituttet og hvordan den uavhengige rollen som Kunnskapssenteret hadde skal videreføres.

 

ABH 02.06.2015