Ja til bibliotek: Leserbrev

Dette leserinnlegget står på trykk i Bok og Bibliotek 3/2015, sammen med en større bibliotekstatistikk. Den vil bli lagt ut her i løpet av juni.

Ja til bibliotek!

Nye tall fra Norsk Bibliotekforening viser at vi har hatt et kulturløft der bibliotekene har blitt glemt. Som bibliotekbruker er dette sørgelig lesning.

[Disse tallene finner du i statistikken vi har publisert her.]
Vår kommune bruker  bibliotekkroner per innbygger. Det er kroner mer/mindre enn landsgjennomsnittet. For femten år siden var bibliotekbudsjettet  % av kulturbudsjettet – i 2014 var det bare  %!

Bibliotek er jo en god investering! Hver krone brukt på bibliotek gir fire tilbake. Folk verdsetter nemlig tilbudet fire ganger så mye som det det faktisk koster! Ny forskning i Danmark viser at bibliotek gir overskudd på bruttonasjonalproduktet – blant annet på grunn av utdanning og digitalisering.

Våre politikere har sagt at [Her henter du sitater fra kommunens budsjett- dokument. Det finner du på kommunens nettsider. I tekstdelen står det noe om planer og visjoner. Klipp fra det som skrives om bibliotek.] . Politikernes vilje må reflekteres i budsjettallene.

[Her henter du inn gode argumenter! Se nedenfor, a-c.] Til dette trengs det bevilgninger.

Politikere i vår kommune må anerkjenne bibliotekenes viktige arbeid, og jeg håper å se mange bibliotekpolitikere i kommende valgkamp. Enhver politiker kan være en bibliotekpolitiker – uavhengig av politisk farge. La oss stå sammen for biblioteket.

Hilsen
NN, bibliotekbruker

a. Bibliotekets samfunnsoppdrag er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
b. Loven sier at bibliotekene skal drive aktiv formidling ved å stille bøker og andre medier til disposisjon for alle som bor i landet, samt være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
c. Bibliotekene gjør et uvurderlig arbeid når det kommer til integrering, leseopplæring og digital deltakelse.