Biblioteket som debattarena: «Kokebok» i rett tid fra Drammen

For et år siden ville få satsa mye på at Stortinget i biblioteklovrevisjonen i juni ville gjøre biblioteket til «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Og at statsbudsjettet for 2014 skulle gi hele 12 millioner til samme formål. Men i Buskerud og Drammen har de kanskje hatt en anelse, for der lagde de alt i fjor ei «Kokebok for debatt i biblioteket».

Tekst og foto: Anders Ericson

Kokeboka var i hovedsak et produkt av prosjektet «Drammensdebatten 2011-2012» som fant sted ved Drammensbiblioteket. Prosjektet var et samarbeid mellom Drammensbiblioteket v/Drammen bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek, og Drammens Tidende. og ble ført i pennen av daværende prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn ved fylkesbiblioteket.

Det ble holdt tre arrangementer i løpet av prosjektperioden, om byutvikling og kommune- og stortingsvalgdebatter. Og arrangøren sørga for deling av innholdet i ulike media.

Forventning

I bokas innledningskapittel heter det blant annet at «Vi ville gjøre alvor av alle utsagnene om hvor viktig det er med biblioteket som debattarena og sted for meningsbrytning. … Målet for Drammensdebatten var også at vi skulle lage en forventning blant innbyggerne og publikum. En forventning om at biblioteket er på banen og arrangerer debatt når det kommer opp store og engasjerende debatter i lokalmedia og blant folk. Hvis et tema er hett kan du forvente en debatt på biblioteket».

De opererer med to typer utgangspunkt for et debattarrangement: «Det kan være planlagt over lengre tid hvis det er knyttet til en bestemt begivenhet, eller et tema som er forutsigbart og har lang holdbarhet. Eksempler på dette er debattarrangementer foran valget og i forbindelse med store kommuneplaner eller omdiskuterte utbyggingspsprosjekter. En annen variant er å ha en målsetning om å snu seg raskt rundt når et tema overraskende dukker opp. Da må man ha et apparat som er gjennomprøvd og som lett lar seg stable på bena».

Uavhengig debattarena

Store deler av «kokeboka» består av detaljerte praktiske erfaringer og tilsvarende gode råd til framtidige debattarrangerende bibliotek. Men Drammensbiblioteket forutså også den debatten som nå har begynt både i bibliotekmiljøet og i enkelte aviser om biblioteket som uavhengig debattarena:

«Spørsmålet om biblioteket er en nøytral arena hvor alle temaer kan debatteres kan bli satt på en prøve. Enkelte temaer kan være vanskelige for kommunen å forholde seg til. For eksempel hvis det er saker hvor kommunen har en rolle eller hvor kommunen har en interesse eller bestemt politisk mening. Da får biblioteket prøvd ut hvor uavhengig og nøytralt det egentlig er. Ideelt sett bør ikke kommunens ledelse, det være seg politisk eller administrativt, legge seg opp i hvilke temaer som debatteres i biblioteket. I tilfeller hvor det viser seg å bli en konflikt av slike årsaker er det svært praktisk å samarbeide med en mediapartner».

Opp til biblioteket

Når nå så mye har skjedd fra statlig side i løpet av 2013, har Bibliotekforum bedt fylkesbiblioteksjef Trond Minken om en kommentar. Han tar for seg nettopp de to setningene i sitatet ovenfor om forholdet til kommunens ledelse og muligheten til å samarbeide med lokale media:

– Med den nye loven har vi jo ryggdekning for at det ikke bare ideelt sett, men prinsipielt skal være opp til biblioteket, det vil si i siste instans biblioteksjefen, å fastsette tema. Men å samarbeide med en mediapartner er jo OK uansett. Et viktig poeng her er å skille mellom det prinsipielle handlingsrommet biblioteksjefen har og skal ha, og den faktiske muligheten hun/de har til å gjennomføre slike debatter. Her kan det, i hvert fall i begynnelsen, skorte både på kompetanse, utstyr, tid og penger. Så får en heller begynne i det små. Men igjen, hvis man samtidig må sloss for å få lov til å velge tema, blir det stritt! Og helt unødvendig.