Kulturell grunnmur er budsjettaper

NBF merker seg at Kulturutredningen 2014 trekker frem bibliotek som unike lokale kulturarenaer og som en del av den kulturelle grunnmuren i Norge, men samtidig som den klareste budsjettaperen i kulturløftene.

NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Kulturell grunnmur er budsjettaper

Norsk Bibliotekforening (NBF) merker seg at Kulturutredningen 2014 trekker frem bibliotek som unike lokale kulturarenaer og som en del av den kulturelle grunnmuren i Norge, men samtidig som den klareste budsjettaperen i kulturløftene.

Sterke ord

Enger-utvalget bruker sterke ord om satsingen på bibliotek i Kulturutredningen 2014:
Folkebibliotekene er systematisk nedprioritert og underfinansiert, og utviklingen karakteriseres som bekymringsfull og kortsiktig. ”Det er hevet over tvil at en oppgradering av de mange folkebiblioteksfilialene rundt om i landet til å fylle rollen som formidlings- og møteplasser, vil kreve en større ressursinnsats enn i dag” sier utvalget, og går så langt som til å foreslå øremerkede tilskudd for å sikre et lokalt kulturløft til bl.a. folkebibliotek.

Digital utvikling

Utvalget retter søkelyset mot utvikling av ny digital infrastruktur og e-bokutlån i bibliotek. De mener at ambisjonsnivået er for lavt, og ber Kulturdepartementet om å ta større ansvar for å sikre fortgang og utvikling. Utvalget peker også på Nasjonalbiblioteket og KS som naturlige aktører i denne saken. Norsk Bibliotekforening støtter helhjertet disse anbefalingene.

Sats på bibliotek

Utvalgets gjennomgang av bibliotek gjenspeiler det som Norsk Bibliotekforening lenge har påpekt: Det trengs en større satsing på bibliotek, og at bibliotek er med på å utvikle mennesker, samfunnet og demokratiet.

– Vi er glade for at utvalget sender sterke signaler om at det er på tide å bygge opp bibliotekene som en del av grunnmuren for demokratiet, sier Ingeborg Rygh Hjorthen, leder av Norsk Bibliotekforening. Hun har med stor interesse merket seg utvalgets klare anbefaling om en betydelig økning av ressursinnsatsen fra både stat og kommune.

Spent på oppfølging

Norsk Bibliotekforening ser med spenning på regjeringens oppfølging av Kulturutredningen 2014.
– Kulturdepartementet har satt ned et utvalg og bedt om råd – nå håper vi de følger rådene, sier Ingeborg Rygh Hjorthen. – Og Norsk Bibliotekforening vil selvsagt være med på å drive bibliotekutviklingen fremover.

Kontaktperson

Leder av Norsk Bibliotekforening Ingeborg Rygh Hjorthen, mobil: 412 38 011, e-post: ingeborg@norskbibliotekforening.no