UHR-B: – Tilfreds med tempo i Bibsys-prosessen

Etter at Forskerforum og NBF-veven i fjor og i høst satte søkelyset på rapporten om Bibsys’ framtid og sprikende signaler omkring den, brukte KD et helt år på komme videre. Men i dag er UHRs bibliotekutvalg tilfreds med framdriften. I et nylig møte med KD ble det bare snakket om videreføring av Bibsys som et forvaltningsorgan

Tekst: Frode Bakken

Etter framleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2007 konstaterte Ingar Lomheim, leder av Universitets- og Høgskolerådets bibliotekutvalg, i et intervju med NBF-veven at:

”… departementet skal ta nærmere stilling til framtidig organisering og styring «etter dialog med sektoren». Vi tolker dette som en beskjed om at en slik dialog starter umiddelbart. Det er viktig både for Bibsys og brukerne at avklaringer om organisering og styring kommer på plass så raskt som mulig. Bibliotekutvalget i UHR vil være en pådriver for at disse prosessene kommer i gang.”

          – Nå er det i ferd med å skje noe på dette området. Hva vet du så langt, Lomheim?

– UHR og NTNU var i møte med Kunnskapsdepartementet sist fredag om videre organisering av Bibsys som et forvaltningsorgan. To ulike modeller ble diskutert. Enten et forvaltningsorgan direkte underlagt departementet, eller at de er knyttet til en institusjon som i dag. Videre ble det snakket om Bibsys sin funksjon for sektoren, alternative styringsmodeller og framtidig finansiering. Det var synspunkter over bordet, og ingen konklusjoner ble gitt.

         – Er dette en tilfredsstillende utvikling slik du ser dette fra UHRs bibliotekutvalg?

– Ja. Vi er godt tilfreds med at arbeidet kommer i gang så raskt etter at dette ble lovet i forslag til statsbudsjett for 2007. Møtet var konstruktivt, og vi konstaterer at departementet og UH-bibliotekene har samsvarende synspunkter på Bibsys sin funksjon for sektoren.

– Hvilket tidsaspekt ser du for deg før alt er på plass?

– Departementet tar sikte på å ha klar valg av organisasjonsmodell til sluttbehandlingen av budsjettet i desember. Deretter vi de bruke noe tid på å få vedtekter og et eventuelt nytt styre på plass. De ga signaler om at dette kan være gjort i løpet av en tre måneders tid i 2007.

NBF-vevens tidligere oppslag om organiseringa av Bibsys:

06.10.2006 – Forventer dialog om BIBSYS umiddelbart