Kulturlov, men uberørt biblioteklov

Kulturminister Trond Giske la i dag frem et utkast til en generell kulturlov som vil bli sendt på bred høring. Verken bibliotek eller andre enkeltområder er spesielt nevnt i forslaget. Det var uaktuelt å inkorporere bibliotekloven fordi det ville bli altfor stor forskjell i detaljeringsgraden på de ulike områdene

Tekst og foto: Ingrid Stephensen

I løpet av våren 2007 ønsker regjeringen å fremme en Odelstingsproposisjon om kulturloven. Det legges opp til en enkel lov uten detaljerte føringer når det gjelder bevilgninger, prioriteringer eller organisering av kulturområdet.

– Med dette lovforslaget gjennomføres et viktig punkt i Soria Moria-erklæringen, der det er fastslått at regjeringen vil innføre en enkel, generell kulturlov som gir uttrykk for det offentliges ansvar på kulturfeltet, sa Giske på pressekonferansen.

Giske sa også at regjeringen åpner for at kultur kan bli grunnlovsfestet og vil be om høringsinstansenes vurdering av dette. Hensikten med en eventuell grunnlovsendring vil være å gi kulturpolitikken en tyngre status og sikre norsk kultur i en internasjonalisert tid. Blant annet pekte han på bibliotekvederlags-

ordningen som en særegen norsk verneordning.

Forslaget lyder:

§ 1. Formål

Lovens formål er å fastlegge offentlige myndigheters ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

§ 2. Definisjoner

Med kulturvirksomhet menes i denne loven å
a) skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunstuttrykk,
b) verne om og fremme innsikt i kulturarven,
c) delta i kulturaktivitet,
d) utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.

§ 3. Statens ansvar

Staten har et overordnet ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet over hele landet gjennom rettslige, økonomiske, organisatoriske, informerende og lignende virkemidler og tiltak.

Staten skal utforme virkemidler og gjennomføre tiltak for å fremme og verne et mangfold av kulturuttrykk i samsvar med internasjonale rettigheter og forpliktelser.

§ 4. Fylkeskommunens og kommunens ansvar

Det påligger fylkeskommunen og kommunen å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre typer virkemidler og tiltak, som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. Fylkeskommunen og kommunen skal sørge for at kulturlivet har mest mulig forutsigbare utviklingskår.

Fylkeskommunen og kommunen skal fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter.

Fylkeskommunen og kommunen skal sørge for at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om muligheter for økonomisk støtte og andre virkemidler og tiltak.