Samarbeidsprosjekt i biblioteksektoren

I august 2004 publiserte NBF denne oversikten over samarbeidsprosjekt for første gang, basert på en kartlegging vi gjennomførte samme år. Høringa til ABM-utviklings utredning «Bibliotekreform 2014», særlig forslaget om konsolidering, har gjort den spesielt aktuell igjen, og den blir nå løpende oppdatert.
Oversikten inneholder både prosjekt og permanente ordninger. Samarbeidende bibliotek og institusjoner kan høre til i én eller flere kommuner. Der prosjekt/ samarbeid er kjent under samlenavn er det ordna på dette, for øvrig på biblioteket der ledelsen holder til.
Nederst oversikter over reine webkatalogsamarbeid, samt over sørvistorg i bibliotek

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling: e-bibAgder
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling – I kjeledress og oljesøl
Bardu folkebibliotek

Biblioteket Østfold
Biblioteksvar.no
Deichmanske bibliotek – Ny bibliotekstruktur
Deichmanske bibliotek, Bjerke filial – Er det her jeg hører til?
Deichmanske bibliotek – Fengselsbiblioteket – en kilde til økt livskvalitet
Deichmanske bibliotek – Emneportalverktøy
Deichmanske bibliotek – Reaktor
Drammensbiblioteket
Hallingdalsbiblioteka
Haram folkebibliotek – Sommarles
Haram folkebibliotek – Bibfilm
Herøy, Hareid, Ulstein og Sande biblioteksamarbeid
Høgskolen i Telemark og Høgskolen Stord/Haugesund
Indre Sunnfjord – Biblioteksamarbeid
Kristiansand folkebibliotek – Lesestimulering i den videregående skole
Kristiansand folkebibliotek – Sørlandets Litteraturpris
Kristiansand folkebibliotek – Lesestimuleringsarbeid i grunnskolen
Kristiansand folkebibliotek – Tilgjengelighet for funksjonshemmede ved ABM-institusj.
Kristiansand folkebibliotek – Digitale bilder i Vest-Agder
Kristiansand folkebibliotek – Brukeradferd ved folkebibliotekene
Kristiansand folkebibliotek – Valg av felles biblioteksystem i Knutepunkt Sørlandet
Kristiansand folkebibliotek – Bedre bibliotekstilbud for ungdom i Kristiansand
Midt-Troms-bibliotekene
MÅ-HA-bibliotekene
Namdalsbibliotekene
Nordhordlandsbiblioteka
Nordland – felles servere for biblioteksystem
Oppland fylkesbibliotek – Det sømløse bibliotek Oppland
Sogndal bibliotek – ”Lokalhistorisk spørjevev”
Sogndal bibliotek. Felles katalog i Bibliofil
Sortland bibliotek
Stord: Biblioteksamarbeid på øya Stord
Telemarksbiblioteket
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Ullensvang folkeboksamling
Ulvik og Granvin folkebibliotek
Vadsø bibliotek 
Vesterålen regional bibliotekplan
Vestre Toten folkebibliotek
Vestre Toten kommune
Voss bibliotek – avd. SILK  
Ytre Helgeland Bibliotek
Åsnes folkebibliotek

Gran videregående skole
Lakselv videregående skole

Felles webkataloger

Samarbeid sørvistorg og bibliotek

Samarbeid om bildesamlinger og -baser

Internasjonalt

Litteratur

 

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling: e-bibAgder

«Er dette så vanskelig da?» Agder-bibliotekene som digitale portåpnere. Kompetanseløft innen IKT for bibliotekansatte i Aust-Agder og Vest-Agder, slik at Agder-bibliotekene markedsføres og profileres som et samhandlende nettverk av bibliotek med felles serviceprofil som arena for e-samfunnet. Prosjektet viderefører felles prosess for bibliotektransport og samsøk i Agderfylkene, og er byggestein på veien mot vår regions del av Norgesbiblioteket og Bibliotekreform 2014.

Prosjektets nettsted

Artikkel på NBF-veven 11.2.2008

Mer informasjon kommer
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling ”I kjeledress og oljesøl”
– Sømløshet gjennom lesetiltak i Froland

Ansvarlig / kontaktperson: Ruth Skjævestad

Antall samarbeidende: 3

Samarbeidende institusjoner: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling (AABK), Froland folkebibliotek og Blakstad videregående skole

Samarbeid mellom: fylkesbibliotek, folkebibliotek og videregående skole

Stikkord: Sømløs bibliotekkommune

Samarbeid innledet: Januar 2006

Varighet: Ut 2007

Nyttig for: Andre folkebibliotek og skolebibliotek

Navn: Ruth Skjævestad,
Tlf: 37 01 39 20
e-post: ruth@aabk.no

Kommentar: Samhandling mellom bibliotekene i Froland. Leseglede i verksted, klasserom og internat. Sosial samhandling for alle ungdomsgrupper i Froland.

Positive erfaringer: Bedre ressursutnyttelse. Skaper aktiviteter for internatelevene. Elevene opplever litteraturen andre steder enn bare i klasserommene.

Noen artikler om prosjektet:
http://www.blakstad.vgs.no/?itemid=9974
http://www.blakstad.vgs.no/?itemid=10815
http://www.blakstad.vgs.no/?itemid=10864
http://www.blakstad.vgs.no/?itemid=11096

Bardu folkebibliotek – Bibliotektilbud til vernepliktige (permanent)  

Ansvarlig: Biblioteksjefen

Antall samarbeidende: 2

Samarbeidende institusjoner: Forsvarets overkommando/Velferds- og vernepliktsavdelingen

Samarbeid mellom: Kommune

Stikkord: Gi vernepliktige et bibliotektilbud. Økonomisk og praktisk samarbeid

FO betaler pr. i dg kr 13000,- pr. år i tilskudd til kommunen/folkebiblioteket

Samarbeidet innledet: Fornyet sist 4.11.1999

Varighet: Gjelder inntil den sies opp av en av partene

Nyttig for: Andre «militærkommuner»

Navn: Anne Strømmesen (biblioteksjef vikar)

Tel: 77185215

epost: bardu.folkebibliotek@bardu.kommune.no

Positiv erfaring: Et lite økonomisk tilskudd. Møte en gang pr. år hvor hovedbibliotekar ved FO kommer på besøk.

Negativ erfaring: Tilskuddet er for lavt i forhold til brukergruppen. Vi gjør for lite ut av dette samarbeidet.
Biblioteket Østfold (permanent)

Ansvarlig: Anne Berit Brandvold, prosjektleder (tidligere Trine Eriksen)

Antall samarbeidende: 30

Samarbeidende institusjoner: Alle folkebibliotek og høgskolebibliotek i Østfold

Stikkord: Økonomisk og praktisk samarbeid, samlinger og kompetanse, sømløse bibliotektjenester

Samarbeidet innledet: september 2002

Varighet: 3 års prosjekt

Navn: Anne Berit Brandvold (tidligere Trine Eriksen)

Tel: 69 30 14 41

Mobil: 994 76 665

epost: annbra@ostfold-f.kommune.no

Web om samarbeid: http://ostfold.kulturnett.no/bibliotekplan/

Sluttrapport: ABM-skrift #33: Biblioteket Østfold – nye veier for samarbeid
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2006/ostfold_web.pdf


Biblioteksvar.no

Ansvarlig / kontaktperson: Jørn Helge B. Dahl

Antall samarbeidende: Pr. april 2007 er 53 bibliotek og over 200 medarbeidere knyttet til tjenesten.

Samarbeid mellom: Folke-, fylke-, fag- og skolebibliotek

Stikkord: Biblioteksvar er en digital referansetjeneste der publikum kan komme i kontakt med en bibliotekar gjennom chat, SMS eller E-post. Biblioteksvar er en sammenslåing av de to tidligere tjenestene Bibliotekvakten.no og Spør Biblioteket hos Deichmanske bibliotek. Målet er å bygge opp og drive en nasjonal digital referansetjeneste. Prosjektet er det første av sitt slag, både når gjelder tilbudet om chat og samarbeidet mellom flere bibliotek om én virtuell tjeneste.

Andre stikkord: Kvalitetssikret informasjon, synliggjøring av bibliotekarers kompetanse, åpne webben for kreativitet, samarbeid og engasjement.

Samarbeid innledet: 2004 som Biblioteksvar, men 2002 som Bibliotekvakten.

Varighet: 1. april 2010

Navn: Jørn Helge B. Dahl
Tel: 23 43 28 15
E-post: jornhd@biblioteksvar.no

Web om samarbeid: http://biblioteksvar.no/

Positive erfaringer: Ved å delta i prosjektet har det enkelte bibliotek påtatt seg en ekstra arbeidsoppgave uten ekstra ressurser. Gevinsten er en kompetanseheving hos bibliotekarene i referansearbeid, ikke bare i chat, men også i veiledningen i det fysiske biblioteket. Chat gir god trening og innsikt i bruk av nettressurser.
Publikum kan komme i kontakt med en bibliotekar hele døgnet gjennom SMS og e-post. Det er mulig å søke i bibliotekets baser og ved flere folkebibliotek er det mulig å reservere og fornye lån på Internett.
Gjennom samarbeid skapes det et nettverk som vil være utviklende og berikende for det enkelte bibliotek og den enkelte bibliotekar. En felles tjeneste vil skjerpe profesjonaliteten og heve kvaliteten. Det vil være et forum der Biblioteksvarere kan utveksle ideer og erfaringer i forhold til kommunikasjonsformen chat og til selve håndverket referanse.

Artikler om prosjektet:

Deichmanske bibliotek Ny bibliotekstruktur

Ansvarlig / kontaktperson: Liv Sæteren

Bystyremeldingen ”Deichmanske bibliotek i det 21. århundre” (pdf-fil) legger opp til en omorganisering av Deichmans bibliotekstruktur. Pr. i dag består Deichmanske bibliotek av et hovedbibliotek og 16 filialer. I bystyremeldingen ble følgende bibliotekstruktur vedtatt: Deichmanske bibliotek skal ha en bibliotekstruktur med hovedbibliotek, ressursbibliotek, lokalbibliotek og nærbibliotek. Alle bydeler skal ha lokalbibliotek. Fire av de eksisterende filialene omgjøres til ressursbibliotek og får et utvidet ansvar, inkludert drift av nærbibliotek. Nærbibliotek er enklere utstyrt enn lokalbibliotek. Arbeidet med å legge om bibliotekstrukturen er påbegynt.

Nyttig for: Andre storbybibliotek

Navn: Liv Sæteren

Tel: 23 43 29 00

E-post: liv@deichman.no
Deichmanske bibliotek, Bjerke filial – Er det her jeg hører til?

Ansvarlig:
Gro Hoddevik, Avdelingsleder

Antall samarbeidende: 12 institusjoner/etater + flere grunnskoler

Samarbeidende institusjoner: Groruddalen Historielag, Historielaget Sagene-Torshov, grunnskoler i distriktet, USBL, Selvaaggruppen, Bjerke, Torshov og Romsås/Grorud bydeler,  Oslo Bymuseum, Byarkivet, Internasjonalt Kultursenter- og Museum, Arbeiderbevegelsens arkiv og Norsk Arkitekturmuseum

Samarbeid mellom: Bydeler, Grunnskole, Mellom privat og offentlig sektor

Stikkord: Teknisk samarbeid, Økonomisk og praktisk samarbeid. Bildedatabase, Bredbåndsprosjekt, Lokalhistorie, Lesestimulering, Lokalengasjement, Elevaktivisering, Stedstilhørighet

Samarbeidet innledet: Historielag fra 1991, Bydel fra 1988, Bredbåndsamarbeid fra vår 2003

Varighet: Bredbåndprosjektet avsluttet 2004. Påbygget med nettstedet ”Innvandring i Oslo gjennom 100 år” ferdigstilt april 2006.

Nyttig for: Øker folks kunnskap om lokalmiljøet, godt redskap for skoler og elever, redskap for selvforståelse og integrering, generelt for lokalhistorisk interesserte

Navn: Gro Hoddevik

Tel: 22647946

epost: groh@deich.folkebibl.no

Web om samarbeid: www.deichman.no

Kommentar:

Bredbåndprosjekt om boligbygging/oppvekst i bydelene Torshov , Bjerke og Romsås  i samarbeid med bl.a. bydeler, skoler, historielag, museer og boligutbyggere. Som en oppfølging av prosjektet ble nettstedet ”Innvandring i Oslo gjennom 100 år” lansert i april 2006. Her fokuseres det på innvandringen til tre bydeler i Oslo på hhv 1920-, 1950- og 1970-tallet der det trekkes linjer til dagens situasjon. De to prosjektene har felles adresse www.erdether.no. Det har pågått et kontinuerlig samarbeid med historielaget vedr. arkiv og bildebase.

Positiv erfaring:

Drar nytte av hverandres kompetanse. Nye impulser og aktiviteter/tilbud i biblioteket. Stimulerende for personalet. Positive ringvirkninger for bruker og for biblioteket

Negativ erfaring:

Samarbeid med skoler krever stor arbeidsinnsats.

Deichmanske bibliotekFengselsbiblioteket – en kilde til økt livskvalitet

Ansvarlig: Hilde Einan, fungerende avdelingsleder

Antall samarbeidende: 4

Samarbeidende institusjoner: Oslo fengsel, Grønland voksenopplæring, Fritidsavdelingen i Oslo fengsel.

Samarbeid mellom: Stat, Kommune, Grunnskole, Videregående skole.
Støttet av ABM-utvikling, foreningen Leser søker bok, institusjonen Fritt Ord, Norsk kulturråd og Norsk Forfattersentrum

Stikkord: Økonomisk og praktisk samarbeid, Kulturutveksling

Andre stikkord: Fellesarrangementer, Forfattertreff, Skrivekurs, Lesegrupper

Samarbeidet innledet: August 2005

Navn: Sissel Rødland
Tel: 23 30 19 41
epost: fengsela@deich.folkebibl.no

Positiv erfaring: Fengselsbiblioteket er et miljøskapende sted hvor mange innsatte og ansatte kan føle seg velkommen og kan hente nye impulser, kunnskap og avkobling. Samarbeidet mellom bibliotek og skolen i fengslet og bibliotek og fritidsavdelingen gjør det mulig å skape biblioteket til et kulturelt midtpunkt. Vi har gjennomført en rekke tiltak knyttet til litteraturformidling som vi håper kan være en plattform for de innsatte med tanke på lesestimulering, og dermed et grunnlag for felles referanser.

Deichmanske bibliotek – Skolesamarbeid (permanent)

Ansvarlig / kontaktperson: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsetaten/Deichmanske bibliotek og Utdanningsetaten har felles ansvar for samarbeidet.

Antall samarbeidende: 2

Samarbeidende institusjoner:  Kultur- og idrettsetaten/Deichmanske bibliotek og Utdanningsetaten på vegne av 142 grunnskoler i Oslo.

Samarbeid mellom: fylkesbibliotek/folkebibliotek og fylkeskommunal/kommunal utdanningsmyndighet og grunnskoler

Stikkord: Fast og regelmessig overordnet samarbeid for kontinuerlig videreutvikling av bibliotektilbudet til alle barn og unge i grunnskolealder i Oslo

Andre stikkord: Gjensidig kompetansedeling/kompetanseheving, bl.a. innen barne- og ungdomslitteratur, bibliotekfaglig rådgivning til enkeltskoler, regionale skolebiblioteknettverk, bibliotekrom i ClassFronter, tips om litteratur og nettlenker i Skoleverksted: http://nyhuus.deich.folkebibl.no/DEICHMAN/skoleverksted/index.html

Samarbeid innledet: 1929. Samarbeidsavtale revidert 2007.

Varighet: varig ordning

Nyttig for: Andre kommuner, fylkeskommuner

Navn: Anne Kari Holm, avdelingsleder Skoleavdelingen, Deichmanske bibliotek
Tel: +47 23 43 28 65
epost: annekh@deichman.no

Kommentar: Samarbeidet kommer i tillegg til, og skal støtte, samarbeidet som eksisterer regionalt mellom filialer og enkeltskoler, og mellom hovedbibliotekets ulike avdelinger og skolen. Målsetningen er å gi alle barn i Oslo gode kulturelle opplevelser, stimulere deres egenutvikling, identitetsbygging og læringsevne.

Positive erfaringer: Viktig for kunnskap om/forståelse for hverandres arbeidsfelt, behov og styrke.  En forutsetning for gode fellesskapsløsninger. Genererer ressurser.

Om samarbeidet:
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/
getfile.php/Utdanningsetaten/Internett/Dokumenter/rapport/Skolebibliotekbrosjyren.pdf

http://www.splq.info/issues/vol39_1/04.htm

 

Deichmanske bibliotek – Emneportalverktøy

Ansvarlig / kontaktperson: Ellen Aabakken

Antall samarbeidende: 2 bibliotek + ABM-utvikling.

Samarbeidende institusjoner:  Deichmanske bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo, ABM-utvikling.

Samarbeid mellom: Emneportalene Detektor og SMIL, programmet Norsk digitalt bibliotek. I tillegg har Norsk arkitekturportal, Juridisk nettviser, Bazar og Norsk musikkbibliotekarforening vært representert i rådgivende referansegruppe.

Stikkord: Standard programvare som skal legge til rette for en enhetlig utvikling av emneportaler og motivere til samarbeid om portaler.

Samarbeid innledet: Januar 2007

Varighet: Ut 2007

Nyttig for: Bibliotek og andre institusjoner i ABM-sektoren som vil utvikle emneportaler

Navn: Ellen Aabakken
Tel: 23432822
Mobil: 47264747
epost: emneportal@deichman.no

Web om samarbeid: http://www.norskdigitaltbibliotek.no/

Kommentar: Prosjektet skal resultere i en standard programvareløsning, basert på åpen kildekode, for bygging av emneportaler innenfor ABM-sektoren. ABM-utvikling skal stå som eier av programvaren, og skal tilby løsningen til institusjoner som ønsker å utvikle emneportaler.

Positive erfaringer: Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, men samarbeid mellom ulike interessenter og innspill fra referansegruppe har vært svært nyttig i utforming av kravspesifikasjon for produktet.

Deichmanske bibliotek – Reaktor

Ansvarlig: Anne-Lena Westrum, prosjektleder

Antall samarbeidende: 3

Samarbeidende institusjoner: Trondheim folkebibliotek. Nasjonalbiblioteket. SERIETEKET på Grünerløkka filial.

Stikkord: Praktisk samarbeid. Juridisk rådgivning (NB).

Samarbeidet innledet: 2003.

Varighet: Prosjektet avsluttes 2007/08. Tjenesten skal da over i drift og vil fortsette med redaksjonelt samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek, Deichmanske bibliotek og SERIETEKET. Flere samarbeidende institusjoner vil komme til i det redaksjonelle samarbeidet i løpet av 2007/08.

Nyttig for: Bibliotekenes satsningsområder i fremtiden. Kompetanseheving på digitale medier. Utforsking av bibliotekenes rolle i et web 2.0-perspektiv. Brukerne av tjenesten (Norges befolkning).

E-post: reaktor@deichman.no

Webadresse til prototypen: http://www.minreaktor.no

Kommentar: Prosjektet har i perioden 2003-2006 utviklet en prototyp på et brukerpubliseringsnettsted som tilbyr ”gratis publisering av multimedialt innhold for alle”.  Reaktor skal i 2007 videreutvikles til å bli et nettsamfunn på tvers av alder, kjønn, sosial og kulturell bakgrunn og nasjonalitet, der brukerne får vist frem sine arbeider og kan utveksle hjelp og informasjon om hvordan de kan videreutvikle og forbedre sine verk. Verkene kategoriseres av en redaksjon for gjenfinning på tvers av fysisk format og innhold/motiv, og de knyttes opp mot digitale læringsressurser.

Drammensbiblioteet

Ansvarlig:  Drammen kommune v/ biblioteksjef Sølvi Tellefsen, Buskerud fylkeskommune v/ fylkesbiblioteksjef Trond Minken, Høgskolen i Buskerud avd. Drammen v/ hovedbibliotekar Anne Stenhammer

Antall samarbeidende: 3

Samarbeidende institusjoner: Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Høgskolen i Buskerud, avd. Drammen

Samarbeid mellom: Kommune, fylke og stat

Stikkord: Et sektorovergripende samarbeid, på tvers av forvaltningsgrenser, stat, fylke, kommune og vil i praksis realisere visjonen om det «sømløse bibliotek» (St.meld. 22 (1999-2000) der brukeren skal slippe å tenke på hva slags bibliotek hun henvender seg til.

Samarbeidet innledet: 2005

Varighet: 2005-

Nyttig for: Andre bibliotek

Webside: www.drammensbiblioteket.no

Kommentar: Drammensbiblioteket startet som et prosjekt i 2005 – 2007, med tittel ”Sambiblioteket”. Dette er det første sambibliotek i Norge. Fra januar 2007 åpnet Drammensbiblioteket på Papirbredden Drammen kunnskapspar, se www.papirbredden.no.
Prosjektet er blitt støttet av ABM-u fra 2005- 2007.

Hallingdalsbiblioteka – Bibliotekprosjekt Hallingdal (permanent)

Ansvarleg/kontaktperson: Aslaug Brattåker Antal samarbeidande: 6 kommunar (5 med samarbeidsavtale – frå 1999)

Samarbeidande institusjonar: Hol folkebibliotek, Ål bibliotek, Hemsedal folkebibliotek, Gol bibliotek, Nes folkebibliotek og Flå folkebibliotek

Samarbeidet mellom: Interkommunalt. Midlar til prosjektet frå dåverande Statens bibliotektilsyn.

Stikkord: Modellbygging for samarbeid på mange plan, t.d. felles biblioteksystem, m. felles databasar og workshop, felles lånereglar/brosjyrar, eitt lånekort til alle bibliotek, aktivt ”fjernlån” mellom biblioteka, innlevering kvar som helst, fraktordning (mellom tre av dei), emnefordelingsplan, felles brosjyrar om samarbeid med helsestasjon, felles bokmesse, annonsering (opningstider, arrangement, etc.) og faste månadlege biblioteksjefmøter og årleg bibliotekdag for alle tilsette.

Nyttig for: Gjennom prosjektet vart Hallingdalsregionen eit ”saumlaust” område.  Prosjektet og samarbeidet kan ha overføringsverdi til andre regionar.  Prosjekt frå 1999 – 2001, vidareført til d.d. Godt og nyttig friviljug samarbeid som har gitt positive erfaringar

Kontakt: Aslaug Brattåker, Tlf. 32085121
aber@aal.kommune.no

Web: www.hallingdalbibliotek.no

Haram folkebibliotek – «Sommarles»

Ansvarlig: David Beadle Biblioteksjef

Antall samarbeidende: minst 3 folkebibliotek

Samarbeidende institusjoner: I 2006 : Haram folkebibliotek, Hareid folkebibliotek, Stordal bibliotek. I 2007 : nye partnarar

Samarbeid mellom: Interkommunalt

Stikkord: Sommarles : individuell og interkommunal lesekonkurranse om sommaren

Samarbeidet innledet: 2006

Varighet: 2006 –

Nyttig for: Folkebibliotek som vil arrangere lesestimulerande tiltak om sommaren.

Navn: David Beadle

Tel: 70214463

Mobil: 41101516

epost: beadle@haram.folkebibl.no

Kommentar: Prosjektet set fokuset på lesing som fritidsaktivitet. Deltakarne (7-19 år) frå samarbeidande kommunar sender inn informasjon om bøker dei har lese på mail, sms eller ved frammøte. Resultata blir oppdatert dagleg, som oftast om kvelden. Pokal til vinnarkommunen. Billett- /bokpremiar til dei tre som las mest, samt loddtrekning blant alle som las noko.

Meir informasjon på: http://www.haram.folkebibl.no/html/sommar.html

Leseprosjekt : Sommarles

Positiv erfaring:

Betre og annleis kontakt med dei unge, lett å få god publisitet, gode tilbakemeldingar frå foreldre.

Haram folkebibliotek «Bibfilm»

Ansvarlig: David Beadle Biblioteksjef

Antall samarbeidende: 5

Samarbeidende institusjoner: Haram folkebibliotek, Ålesund bibliotek, Molde bibliotek, Kristiansund folkebibliotek og Ørskog folkebibliotek

Samarbeid mellom: Interkommunalt

Stikkord: Samarbeid om større enkeltprosjekter

Samarbeidet innledet: 2002

Varighet: 2002-2007

Nyttig for: Folkebibliotek som vil arbeid med filmtilbod

Navn: David Beadle

Tel: 70214463

Mobil: 41101516

epost: beadle@haram.folkebibl.no

Kommentar: Hoveddelen av prosjektet består av innkjøp av filmer og sirkulasjon av disse mellom bibliotekene. Sirkulasjonsordningen fungerer utmerket og utlånet er stort.
Mer informasjon på: http://www.haram.folkebibl.no/html/bibfilm.html

Filmprosjekt : Bibfilm-prosjektet

Positiv erfaring:

Sirkulasjonsordningen fungerer utmerket og utlånet er stort. En av målsetningene var å utvikle økt kompetanse på film i bibliotekene. Dette oppnås tildels gjennom det enkelte biblioteks arbeid med å finne passende filmer til innkjøp. Vi har også ønsket å besøke f.eks. filmfestivaler eller andre aktuelle filmprosjekt. I fjor høst deltok vi alle sammen på BIFF (Bergen internasjonale filmfestival), der vi fikk oppleve mye film og fikk mange tips om aktuelle filmer og regissører til prosjektet.

Herøy, Hareid, Ulstein og Sande – biblioteksamarbeid (under arbeid)

Eit biblioteksamarbeid mellom kommunane hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Samarbeidet går i hovudsak ut på å slå saman bibliotek-katalogane til ein søkbar felleskatalog på internett og etterkvart via ein felles nettstad. Vidare gevinst er eit større og betre fagleg kollegiefellesskap og samarbeid om medieinnkjøp.
Det er planer om å få igang ei ordning med transport av media mellom biblioteka for å få endå betre utnytting av samlingane.

Samarbeidet er organisert som eit prosjekt med biblioteksjefane i dei fire kommunane som prosjektgruppe. Herøy kommune er pt. prosjektansvarleg.
Prosjektet fekk i 2006 300000 kroner i skjønsmidler frå Møre og Romsdal Fylke. Det vert søkt om nye midler for i år.

Ein viktig følgje av prosjektet er at Sande kommune har engasjert ein eigen prosjektarbeider (bibliotekar) i 50 % stilling.

Kontakt:  biblioteksjefen i Herøy – Kristin Husøy, tlf.70088854

Høgskolen i Telemark og Høgskolen Stord/Haugesund

Ansvarlig:  Hovedbibliotekarene

Antall samarbeidende: 2

Samarbeidende institusjoner: Høgskolen i Telemark og Høgskolen Stord/Haugesund. Økonomisk støtte fra ABM-utvikling

Samarbeid mellom: høgskoler

Stikkord: informasjonskompetanse webveiledninger råd&VINK

Samarbeidet innledet: våren 2003

Varighet: Prosjektets varighet 15.10.2003 – 31.12.2007.  Vedlikehold og oppdatering av produktet fortsetter.

Nyttig for: Studenter på bachelornivå, elever ved videregående skoler

Navn: Patricia Flor (prosjektleder)
Tel.: 35575046
Epost: patricia.flor@hit.no

Kommentar:  Målet med prosjektet var å utvikle en webveiledning i informasjonskompetanse for nye høgskolestudenter.  Resultatet er råd&VINK http://vink.hit.no
Mer informasjon og lenken til prosjektets webside: http://www.hit.no/main/biblioteket/prosjekter_og_seminarer/raad_vink

Positiv erfaring: Godt samarbeid til tross for stor geografiske avstand mellom samarbeidspartnerne.  Klarte å skape et nyttig produkt for våre studenter.  Kompetanseutvikling av personalet.

Negativ erfaring: Klarte ikke å engasjere referansegruppen i den graden vi ønsket.  Til tider svært krevende oppgave. Klarte ikke å holde tidsfristen 15.10.2004.

Indre Sunnfjord – Biblioteksamarbeid (Permanent)

Kontaktperson: Marie Dombestein

Tal samarbeidande:  5.

Samarbeidande institusjonar:  Førde bibliotek,  Gaular bibliotek, Jølster bibliotek, Naustdal bibliotek, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek.

Stikkord:  Felles bibliotekbase, transportordning mellom biblioteka, faglig samarbeid.

Samarbeidet starta:   Vår 2006.

Varighet:   Permanent.

Nyttig for:  Andre folkebibliotek.

Namn:  Marie Dombestein
Tlf:   57721903
e-post:  md@forde.kommune.no

Positive erfaringar:  Betre ressursutnytting.  Større fagleg fellesskap.  Automatisert utlån og nasjonalt lånekort i alle biblioteka.  Planer om vidareutvikling av samarbeidet (utstillingar, arrangement, litteraturformidling etc.)

Kristiansand folkebibliotek Lesestimuleringsarbeid i den videregående skole

Ansvarlig: Hanne Dahll-Larssøn

Antall samarbeidende: Samtlige v.g. skoler i Vest-Agder

Samarbeidende institusjoner: Frivillige leseombud, voksenopplæringssenteret, Kristiansand folkebibliotek + ABM Vest-Agder

Stikkord:  Kartlegge behovet for lesestimuleringsarbeid i den videregående skole.
Andre stikkord

Samarbeidet innledet: Høsten 2006

Varighet: Avsluttet desember 2006

Navn: Anne Kristin Undlien

Tel: 38124911

Mobil: 90870683

epost: Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Web om samarbeid: http://tinyurl.com/3cpdfg

Denne siden er ikke godt nok oppdatert pr. 03.04.07 – vil bli ajour i løpet av april.

Kommentar:

Positiv erfaring:  Arbeidet avdekket et stort behov og ønske om mer aktivt lesestimuleringsarbeid rettet mot v.g.skole

Negativ erfaring:

Kristiansand folkebibliotek – Sørlandets Litteraturpris

Ansvarlig: Anne Kristin Undlien

Samarbeidende institusjoner: Bokhandlerne i Vest- og Aust-Agder, bibliotekene i Aust- og Vest-Agder, NBF i Aust- og Vest-Agder, Høgskolen i Agder, Norsk Kritikerlag, lokalavisene Fædrelandsvennen og Agderposten, NRK Sørlandet, fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder

Stikkord:  Sørlandets Litteraturpris som deles ut hvert år på Verdens Bokdag, annet hvert år i Arendal og i Kristiansand.

Samarbeidet innledet: 1999

Varighet: Dette ruller og går, nevner det likevel under prosjketer, da det er mye arbeid i denne forbindelse.

Navn: Anne Kristin Undlien

Tel: 38124911

Mobil: 90870683

epost: Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Web om samarbeid: http://www.sorlandetslitteraturpris.no/

Kommentar:

Positiv erfaring: Målrettet arbeid har gitt mye presseomtale og medieomtale, selv om prisen ikke når de samme stemmetallene som når det arrangeres ”Idol”. Vårt mål er å få inn over 1000 stemmer, det har vi fått en gang i fjor i 2006. Avisene og NRK har imidlertid de to siste årene gitt samtlige nominerte forfattere god dekning i stemmegivningsperioden. Mange forfattere som har fått prisen sier at dette er en pris som folk husker at de har fått, på en annen måte enn de husker mer presitisjefylte jurierte prisutdelinger.

Negativ erfaring: Dette arbeidet krever mye arbeidstid av en gjeng ihuga ildsjeler. Kanskje ikke negativ erfaring, men i hvert fall viktig å være klar over.

Kristiansand folkebibliotek – Lesestimuleringsarbeid i grunnskolen

Ansvarlig: Turid Janne Kvaløy

Samarbeidende institusjoner: Samtlige grunnskoler i Vest-Agder, samtlige folkebibliotek i Vest-Agder, skolemiljø som jobber med lesestimulering i grunnskolen i Mandalsregionen og i Kristiansand + ABM Vest-Agder og Statens utdanningskontor i Vest-Agder som har gitt støtte til prosjektet

Stikkord:  Kartlegge behovet for lesestimuleringsarbeid i grunnskolen i Vest-Agder basert på erfaringer fra lignende arbeid i Kristiansand og i Aust-Agder. Avvikle et oppstart og inspirasjonsseminar for aktuelle fagfolk (skole- + bibliotekfolk)

Samarbeidet innledet: Høsten 2006

Varighet: ut 2007

Navn: Anne Kristin Undlien

Tel: 38124911

Mobil: 90870683

epost: Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Web om samarbeid: http://tinyurl.com/3cpdfg%20

Denne siden er ikke godt nok oppdatert pr. 03.04.07 – vil bli ajour i løpet av april.

Positiv erfaring: Stort behov og ønske om lesestimulerende arbeid

Negativ erfaring: På grunn av arbeidssituasjonen ved ABM Vest-Agder har ikke fylkesbiblioteket kunne bidra i dette arbeidet i den grad som de deltakende bibliotekene har kunnet ønske.

Kristiansand folkebibliotek – Tilgjengelighet for funksjonshemmede ved ABM-institusjoner

Ansvarlig: Anne Kristin Undlien

Samarbeidende institusjoner: Nettverk av arkiv, bibliotek og museum som jobber med bedre tilgjengelighet av sine tjenester for funksjonshemmede. Det er utnevnt en arbeidsgruppe som består av Anna Kristine Jahr Røine – leder ved museumet Fetsund Lenser, Terje Haram – leder av Bergens byarkiv og Anne Kristin Undlien – leder av Kristiansand folkebibliotek

Samarbeid mellom:  Prosjektet er støttet av ABM-utvikling nasjonalt

Stikkord: Tilgjengelighet av ABM-tjenester for funksjonshemmede, studietur, nasjonalt seminar, idebank

Samarbeidet innledet: 2006

Varighet: 2008

Navn: Anne Kristin Undlien

Tel: 38124911

Mobil: 90870683

epost: Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Web om samarbeid: http://tinyurl.com/3cpdfg

Denne siden er ikke godt nok oppdatert pr. 03.04.07 – vil bli ajour i løpet av april.
Det finnes ikke noe eget nettsted for dette prosjektet enda.

Positiv erfaring: Nettverket har hatt samlinger siden 2005 – første samling våren 2005 på Fetsund Lenser, neste samling høsten 2005 i Kristiansand, og våren 2006 i Bergen. Disse samlingene og studieturen 5.-7. mars 2007 med 22 deltakere har skapt et faglig nettverk, og gitt inspirasjon til å arbeide videre innen dette arbeidsområdet.

Kristiansand folkebibliotek – Digitale bilder i Vest-Agder

Ansvarlig: Rolf Steinar Bergli og Arve Lindvig

Antall samarbeidende: 12 institusjoner

Samarbeidende institusjoner:  Folkebiblioteka i Kristiansand, Mandal, Vennesla, Søgne, Lyngdal (museum og bibliotek), Sirdal og Lindesnes, samt Vest-Agder Fylkesmuseum, Mandal bymuseum, Flekkefjord museum, Kristiansand kommunes arkivdepot og Vest-Agder Fylkeskommune

Prosjektet er støttet av ABM-utvikling. Det er søkt om midler til et tre-årig prosjekt – midler til 2007 er bevilget

Stikkord: Digitalisering, oppbevaring og fomidling av eldre historiske foto

Samarbeidet innledet: 2006. Bygger på erfaringer fra forprosjekt gjennomført i 2006, som fikk støtte av ABM-Vest-Agder

Varighet: Midler gitt for ut 2007 – håper på midler til full drift ut 2009.

Navn: Anne Kristin Undlien

Tel: 38124911

Mobil: 90870683

epost: Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Web om samarbeid: http://tinyurl.com/3cpdfg

Denne siden er ikke godt nok oppdatert pr. 03.04.07 – vil bli ajour i løpet av april. Det finnes ikke noe eget nettsted for dette prosjektet enda.

Positiv erfaring: Vi er i gang, Vi vet hva vi vil – ang. valg av plattform. Vi har tilgang til billedserver i fylkeskommunen. Vi har gjennomført kursing.

Negativ erfaring: Riksarkivarens standard for lagring foreligger enda ikke. Det er mange tekniske utfordringer som ligger foran oss.

Kristiansand folkebibliotek – Brukeradferd ved folkebibliotekene

Ansvarlig: Stavanger bibliotek

Antall samarbeidende: 5

Samarbeidende institusjoner: Folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand

Prosjektet er støttet av ABM utvikling

Stikkord: Brukeradferd ved folkebibliotekene – inspirert av trafikktellingundersøkelse gjennomført i Danmark. Hensikten er å få vite mer om hva folk gjør på biblioteket som vi vet lite om, ikke utlån av bøker men hva de gjør når de bare er der.

Samarbeidet innledet: 2006

Varighet: 2007

Navn: Anne Kristin Undlien

Tel: 38124911

Mobil: 90870683

epost: Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Web om samarbeidhttp://tinyurl.com/3cpdfg

Denne siden er ikke godt nok oppdatert pr. 03.04.07 – vil bli ajour i løpet av april. Det finnes ikke noe eget nettsted for dette prosjektet enda.

Positiv erfaring: Nettverksmøtene har vært nyttige og inspirerende. Men vi har ikke kommet ordentlig i gang enda.

Negativ erfaring: Sykdom og praktiske problemer med å finne et fagmiljø i Norge med den kompetansen vi trenger, har ført til at prosjektet har blitt forskjøvet fra 2006 til 2007.

Kristiansand folkebibliotek – Valg av felles biblioteksystem for folke- og skolebibliotekene i Knutepunkt Sørlandet

Ansvarlig: Margunn Haugland

Antall samarbeidende: 9

Samarbeidende institusjoner: Samtlige folke- og skolebibliotek i Knutepunkt Sørlandet (7 kommuner), repr. fra innkjøpstjenesten, og repr IT-tjeneste i knutepunktet

Samarbeid mellom:  Prosjektet er initiert av Knutepunkt Sørlandet – og har politisk og administrativ støtte fra samtlige kommuner.

Stikkord: Reduksjon fra ca 400 fagsystem til ca 100 slik at kommunene kan samhandle mest mulig rasjonalt og gi best mulig opplæring og hjelp. Stabstjenester vil søkes lokalisert samlet i de ulike kommunene (for eksempel IT-tjeneste, personaltjeneste, HMS-tjeneste, lønningskontor osv). Ved skifte av system skal finansiering gjøres etter innbyggertallet i de ulike kommunene.
Vår del av prosjektet er å se på mulighetene for å velge et felles IT-system for samltige folkebibliotek og skolebibliotek.

Samarbeidet innledet: 2007

Varighet: Usikkert – de har vært to møter i prosjektet til nå

Navn: Anne Kristin Undlien

Tel: 38124911

Mobil: 90870683

epost: Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Web om samarbeid: http://tinyurl.com/3cpdfg

Denne siden er ikke godt nok oppdatert pr. 03.04.07 – vil bli ajour i løpet av april. Det finnes ikke noe eget nettsted for dette prosjektet enda.

Nettstedet til Knutepunkt Sørlandet: http://www.knutepunktsorlandet.no

Positiv erfaring: Bedre nettverkløsning og bedre trådløst nettverk (større område enn tidligere) skaper fornøyde brukere. Leksehjelpsordningen har nettopp startet opp – så det er litt tidlig å evaluere denne.

Kristiansand folkebibliotek – Bedre bibliotekstilbud for ungdom i Kristiansand

Ansvarlig: Hanne Dahll-Larssøn, Margunn Haugland og Else Marie Nesse

Antall samarbeidende: 2

Samarbeidende institusjoner: Grim skole og Kristiansand folkebibliotek. Prosjektet er støttet av Kristiansand kommune

Stikkord:  Tiltak som ungdom i Kristiansand kan nye godt av. Oppgradering av brukernettverket slik at tjenestene blir bedre for alle brukere av våre internettmaskiner o.l. Leksehjelpsprosjekt i samarbeid med en skole

Samarbeidet innledet: 2006

Varighet: Midler gitt for ut 2007 – muligens ut handlingsplanperioden 2007 – 2010

Navn: Anne Kristin Undlien

Tel: 38124911   Mobil: 90870683

epost: Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Web om samarbeid: http://tinyurl.com/3cpdfg
Denne siden er ikke godt nok oppdatert pr. 03.04.07 – vil bli ajour i løpet av april. Det finnes ikke noe eget nettsted for dette prosjektet enda.

Positiv erfaring: Bedre nettverkløsning og bedre trådløst nettverk (større område enn tidligere) skaper fornøyde brukere. Leksehjelpsordningen har nettopp startet opp – så det er litt tidlig å evaluere denne.

Midt-Troms-bibliotekene (permanent)

Ansvarlig: Biblioteksjef xxxxxx (leder)

Antall samarbeidende: 8

Samarbeidende institusjoner: Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Torsken, Tranøy og Sørreisa folkebibliotek

Samarbeid mellom: Interkommunalt

Stikkord: Økonomisk og praktisk samarbeid, samt om tilbud til publikum

Andre stikkord: Felles regional bibliotekplan m/ felles satsningsområder, eget budsjett for dette samarbeidet, der hver enkelt kommune bidrar i tillegg til Troms fylkesbibliotek.

Samarbeidet innledet: Går egentlig helt tilbake til 1994 – men første regionale bibliotekplan ble vedtatt 1996.

Varighet: Varig

Navn: biblioteksjefen i Lenvik???

Tel: 77858270

epost: bibliotek@lenvik.folkebibl.no

Web om samarbeid: www.lenvik.folkebibl.no

Kommentar: Kommunene i Midt-Troms har har gjennomført flere prosjekter over kommunegrensene; «Regional bibliotekorganisering i Ytre Midt-Troms» (98-00) og «Regional bibliotektjeneste for etter-og videreutdanning i Ytre Midt-Troms (Tromsnett)(98/99)

Positiv erfaring: Erfaringsutveksling, utnytting de samla ressursene i regionen til felles beste for våre lånere, samarbeid om større tiltak, f.eks. forfatterturne, være støttespillere for hverandre, ikke minst faglig.

Negativ erfaring: Hyppig utskifte av biblioteksjefer i de minste kommunene fører til manglende kontinuitet, og kan føre til at ikke alle får samme eierforholdet til f.eks. felles bibliotekplan

MÅ-HA-bibliotekene

Ansvarlig: Biblioteksjefene i MÅ-HA bibliotekene.

Antall samarbeidende: 5

Samarbeidende institusjoner: Marnardal folkebibliotek, Åseral folkebibliotek, Hægebostad folkebibliotek, Audnedal folkebibliotek og ABM Vest- Agder.

Stikkord: Utgangspunktet for samarbeidet var et behov for styrking av bibliotekene. Målet var å finne felles løsninger som kunne gi bedre brukertjenester og å utnytte det enkelte bibliotek sine ressurser bedre.

Eksempler på samarbeidstiltak:
– bokformidling til barn
– felles katalog/web søk
– diverse arrangement
– felles søknader om diverse prosjektmidler
– det enkelte bibliotek har ansvar for å kjøpe inn forskjellige emner innen faglitteratur for voksne
– felles utlånsreglement
– IKT

Samarbeidet innledet: Forprosjekt 2003-2005, hovedprosjekt 2006-2008.

Varighet: 1.1.2006 – 31.12.2008. Etter endt prosjektperiode kan samarbeidet/avtalen fornyes.

Erfaringer: Vi er alle små bibliotek og har liten personalressurs. I stedet for at vi alle skal sitte på hvert vårt bibliotek utnytter vi hverandres erfaringer og ressurser. Så langt har dette samarbeidet vært veldig positivt.

Nettsted: http://www.biblioteksamarbeidet.no

Namdalsbibliotekene

Ansvarlig: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek ved Kristin Storvig

 

Antall samarbeidende: 15

Samarbeidende institusjoner: Alle folkebiblioteka/kommunene (14) i Namdalen og fylkesbiblioteket

Stikkord: Hovedmålet er å utvikle bedre bibliotektjenester gjennom interkommunalt samarbeid og bedre ressursutnyttelse til beste for brukerne. Et hovedelement er utvikling av en samordnet bibliotekplan for hele Namdal. I denne inngår delplaner for Indre Namdal, Ytre Namdal og Midtre Namdal.
Det skal lages og prøves ut felles strategier når det gjelder:
* bibliotekfaglig kompetanse,
* synliggjøring av biblioteket i samfunnet,
* IKT som arbeidsredskap,
* nettbaserte tjenester,
* samlingsutvikling,
* leseglede og læring hos barn og unge samt når det gjelder
* tjenester for voksne under utdanning.

Samarbeidet innledet: 1. juni 2005

Varighet: 3-årig

Nyttig for: Andre distrikt

Tel: 74169269 (se også kontaktopplysnigner til koordinatorer på nettstedet)

E-post: kristin.storvig@ntfk.no

Nettsted: http://www.namdalsbibliotekene.no

Positive erfaringer: Felles satsing gir resultat. Nye ideer og gode avtaler inspirerer

Negative erfaringer: Ressurskrevende, usikkerhet i forhold til framtidig økonomi

Nordhordlandsbiblioteka (permanent)

Antall samarbeidende: fra prosjektstart i 1990 til 2004, 7. Fra 2005, 8.

Samarbeidende institusjoner: Folkebibliotek i de 8 kommunene. I samarbeidet har det oppstått flere prosjekt der ulike samarbeidspartnere har vært involvert slik som Kursregionen for Nordhordland, Fartøyvernsenteret, skolebibliotekene, regionrådet, fylkesbiblioteket.

Stikkord: Felles bibliotekkatalog, felles utlån med bruk av kommunale utlånskort, regionalt innlån, felles planleggingsmøter, felles reglement, transportordning mellom biblioteka i regionen og biblioteka i Hordaland, fagspesialisering, felles bibliotekutviklingsplan for perioden 2006 -2010.

Samarbeidet innledet: Samarbeidsavtale fra 1992

Varighet: Prosjektet var treårig, men intensjonen var og er å legge grunnlaget for et varig samarbeid.

Ansvarlig: Under prosjektperioden og noen år framover Bente Bing Kleiva, i dag går sekretæransvaret på omgang mellom biblioteksjefene for ett år om gangen.

Nyttig for: Andre bibliotek, andre institusjoner som ønsker å samarbeide.

Erfaringar: Samarbeidet har bidratt til en raskere utvikling av bibliotektjenesten i regionen, samarbeidet har ført til flere prosjekt og slik forsterket utviklinga av tjenestene på ulike områder.

Noen websider:

http://lesforlivet.ivest.no/
http://skattkista.bibliotekivest.no/
http://nordhordland.bibliotekivest.no/


Nordland IKT-samarbeid – felles servere for biblioteksystem

Nordland fylkesbibliotek kjører Bibliofilserver for 14 folkebibliotek i fylket. Fylkesbiblioteket har også satt i gang arbeid med en tilsvarende ordning for drift for bibliotek med Mikromarc.

Kontakt: Anita M. Kulset, ass. fylkesbiblioteksjef Tlf. 75 14 61 53 / 95 75 99 27 anita.kulset@nfk.no

Oppland fylkesbibliotek Det sømløse bibliotek Oppland

Ansvarlig/kontaktperson: Gunhild Aalstad

Antall samarbeidende: 46 (med samarbeidsavtaler)

Samarbeidende institusjoner: Oppland fylkesbibliotek, fylkets 26 kommuner, 19 videregående skoler

Samarbeid mellom:  Hele prosjektet består av nettverksbygging mellom de samarbeidende institusjonene og ulike aktører innenfor kultur, museum, utdanning og næring

Stikkord: Modellbygging for sømløse bibliotektjenester med fokus på:

• Det digitale døgnåpne bibliotek ”Bibliotekportalen Oppland

• Det fysisk sømløse bibliotek

Modellen utvikles for hele Oppland fylke

Økonomi: Prosjektet er støttet av ABM-utvikling

Samarbeidet innledet: 2004

Prosjektet avsluttes: Høsten 2007

Nyttig for: Prosjektet har hatt fokus på flere av utfordringene i Bibliotekreform 2014. Prosjektet kan ha overføringsverdi til andre som ønsker utvikling av sømløse bibliotektjenester. Fokus har vært på digitale portalløsninger, interkommunale samarbeidstiltak i et regionalt perspektiv:

• Ved interkommunalt samarbeid utvikle helhetlige tjenestetilbud
• Bibliotekene tar nye roller/spisser sine tjenester
• Emnefordelingsplaner
• Hospiteringsordninger
• Felles lånereglement
• Felles markedsføring/arrangement
• Interkommunale transportordninger
• Samarbeidet forankres i regionale bibliotekplaner
• Nettverksbygging med andre aktører
• Merkevarebygging

Navn: Gunhild Aalstad

Tel.: 61 18 96 12

E-post: gunhild.aalstad@oppland.org

Kommentarer og positiv erfaring:

• Bibliotekportalen Oppland har gitt brukerne en inngang til alle digitale bibliotekressurser som er i fylket, bibliotekkataloger, bildebaser, leksika, A-tekst og andre informasjonsressurser
• Folkebibliotekene har gjennom regionale bibliotekplaner fått nødvendige strategidokumenter for omstilling og samarbeid etter en sømløs modell
• Utviklinga av ”Det sømløse bibliotek Oppland” er gjennom plandokumenter forankret politisk på regionalt og lokalt nivå og er vist positiv interesse
• Det blir møtt svært positivt at bibliotekene møter omstilling på en offensiv måte ved å tenke interkommunale samarbeidsløsninger og tar nye roller ved nettverksbygging
• Mange delprosjekter innen internasjonalisering, bibliotek som læringsarena, bibliotekene som arena for grunnleggende dataopplæring m.m. har vært en del av prosjektet ”Det sømløse bibliotek”.

Web: (under omlegging – ny kommer)

Sogndal bibliotek m.fl. – ”Lokalhistorisk spørjevev” (permanent)

Ansvarleg/kontaktperson: Signe Witsø

Samarbeidande institusjonar: Sogndal bibliotek, De Heibergske Samlinger – Sogn folkemuseum, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Samarbeid mellom: Folkebibliotek, museum og arkiv

Stikkord: Lokalhistorie

Samarbeid starta: 1999

Varigheit: Prosjektet avslutta 2001, men samarbeidet held fram

Namn kontaktperson: Signe Witsø tlf. 57 62 96 63
epost: signe.witso@sogndal.kommune.no

Kommentar: Lokalhistorisk publikumsteneste på internett der kven som helst kan stille lokalhistoriske spørsmål som har med Sogn og Fjordane å gjere. Tilsette frå bibliotek, arkiv og museum legg ut svar. Spørsmål/svar vert liggjande slik at andre kan sjå kva som har vore tema i tidlegare spørsmål

Artiklar:
Bok og bibliotek nr.3, 2001 s.12-15

Webadresse:

http://sporjevev.sffarkiv.no

Sogndal bibliotek m.fl. – Felles katalog i Bibliofil (permanent)

Kontaktperson
: Signe Witsø

Tal på samarbeidande: 9

Samarbeidande institusjonar: Sogndal bibliotek, Sogndal vidaregåande skule,  dei 5 grunnskulane i Sogndal kommune, De Heibergske Samlinger – Sogn folkemuseum, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Samarbeid innleia: 1999

Varigheit: Permanent samarbeid

Nyttig for: Alle samarbeidspartane og alle andre som er inne og søkjer i vår base

Namn kontaktperson: Signe Witsø, tlf 57 62 96 63
E-post: signe.witso@sogndal.kommune.no

Kommentar: Greit at alle desse institusjonane kan gå inn på websøk og sjå kva som finst og kor det er

Sortland bibliotek

Ansvarlig: Kirsten Opdan, biblioteksjef

Antall samarbeidende: 5

Samarbeidende institusjoner: Andøy, Bø, Sortland, Hadsel, Øksnes kommuner

Samarbeid mellom: Interkommunalt

Stikkord: Kulturutveksling

Samarbeidet innledet: 0101 1986

Varighet: Fremdeles

Nyttig for: Andre distrikt

Tel: 76 10 95 40

epost: sorltbib@online.no

Kommentar:

Bare positive erfaringer
Stord: Biblioteksamarbeid på øya Stord (permanent)

Ansvarlig: biblioteksjef Bjørnar Withbro, Stord, og bibliotekar Elin Siglen, Fitjar

Antall samarbeidende: 2

Samarbeidende institusjoner: Fitjar folkebibliotek og Stord folkebibliotek

Stikkord: Teknisk og praktisk samarbeid, nedfelt i samarbeidsavtale. Felles katalog, lånekort og utlånsreglement. Gjensidig fjernlån og transportordning mellom biblioteka.

Samarbeidet innledet: Hausten 2002

Varighet: Prosjektperiode til desember 2002, deretter permanent samarbeid

Navn (kontaktperson): Elin Siglen
Tel: 53 45 85 13
epost: biblioteket@fitjar.kommune.no

Positiv erfaring: Vi har positive røynsler med bruk av felles EDB-base (Bibliofil). Vi ser at det gir god ressursutnytting med transportordning mellom biblioteka. Dette gir høve til utveksling av depot, og lån av media generelt mellom biblioteka. Vi har transport ein gong i veka.
Vi har også gode røynsler med samarbeid om kurs og fagleg utvikling, og noko samarbeid når det gjeld arrangement.
Vi arbeider med å byggje samarbeidet ut og når det gjeld samordning av mediakjøp, med ymse spesialisering og nærare avtaler om kva det einskilde biblioteket skal kjøpe inn av ulike typer media. Felles profilering og samarbeid om stoff til heimesideutvikling vil og kunne vere felt for vidare utvikling av samarbeidet.
Generelt er det gode røynsler frå dette samarbeidet mellom eit litt mindre bibliotek og eit melomstort folkebibliotek som ligg på same øy, og som har mykje  pendling i samband med skole og arbeid.

Telemarksbiblioteket (permanent)

Ansvarlig: Lillian Nilssen, fylkesbiblioteksjef

Antall samarbeidende: 2

Samarbeidende institusjoner: Nome folkebibliotek og Telemark fylkesbibliotek

Samarbeid mellom: Interkommunalt

Stikkord: Teknisk samarbeid, Økonomisk og praktisk samarbeid

Samarbeidet innledet: 1991

Varighet: Varer fremdeles

Nyttig for: Interkommunale virksomheter

Navn: Lillian Nilssen

Tel: 35948920

Mobil: 97502817

epost: lillian.nilssen@telemark-f.kommune.no

Web om samarbeid: www.tm.fylkesbibl.no

Positiv erfaring: Eget politisk bibliotekstyre
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek(permanent)

Ansvarlig: Vigdis Gjelstad Jakobsen, biblioteksjef

Antall samarbeidende: 2

Samarbeidende institusjoner: Tønsberg og Nøtterøy kommuner

Samarbeid mellom: Kommune, Interkommunalt

Stikkord: Fullt driftsfellesskap

Samarbeidet innledet: 1927

Nyttig for: Alle som vurderer interkommunale løsninger

Navn: Vigdis Gjelstad Jakobsen

Tel: 33 35 49 36

epost: vigdis@tonsberg.folkebibl.no

Web om samarbeid: http://www.tonsberg.folkebibl.no/tbg/avtale.html

Kommentar: Fullt driftsfellesskap, med Tønsberg kommune som vertskommune. Utgiftene fordeles med 1/3 på Nøtterøy og 2/3 på Tønsberg.

Positiv erfaring: Vellykket biblioteksatsing som førte til nytt bygg i 1992.
Ullensvang folkeboksamling – samarbeid folke- og skulebibliotek (permanent)

Ansvarlig: Inger Dyrnesli, biblioteksjef

Antall samarbeidende: 6

Samarbeidende institusjoner: 6 grunnskular (opprinnelig 7, men ein er nedlagd)

Stikkord: Økonomisk og praktisk samarbeid

Navn: Inger Dyrnesli

Tel: 53671577

epost: kinbibl@online.no

Kommentar: Bibliotektilsette på folkebiblioteket arbeider også på skulane.
Ulvik og Gravin biblioteksamarbeid (permanent)

Ansvarlig: biblioteksjef Ingeborg Fære, Ulvik

Antall samarbeidende: 2

Samarbeidende institusjoner: Folkebiblioteka i Ulvik og Granvin

Stikkord: Økonomisk, teknisk og praktisk samarbeid, nedfelt i samarbeidsavtale. Felles webkatalog, lånekort og utlånsreglement. Gjensidig fjernlån.

Samarbeidet innledet: Januar 2003

Varighet: Prosjektperioden opphørte i mai 2004. Deretter permanent drift.

Navn: Ingeborg Fære

Tel: 56 52 70 57

epost: ingeborg.fere@ulvik.kommune.no

Kommentar: Samarbeidet er i ein litt mindre skala enn me såg for oss tidlegare. Grunnen er hovudsakleg at noko av «fundamentet» i samarbeidet forsvann då ordninga med felles rådmann mellom dei to kommunane brått opphøyrde. Prosjektet var eit delprosjekt under samarbeidsprosjektet «Grenselaust samarbeid» mellom kommunane

Positiv erfaring: Som ledd i samarbeidet fekk ein etablert breibandsamband mellom kommunane, og biblioteka fekk felles katalog. Granvin folkebibliotek hadde ikkje katalogen på nett tidlegare og hadde heller ikkje automatisert utlån. Så prosjektet førde til at Granvin fekk eit «løft».
Vadsø bibliotek

Ansvarlig: Anne Marta Steinnes, biblioteksjef

Antall samarbeidende: Angi antall

Samarbeidende institusjoner: Høgskolen i Finnmark  (HIF), Grunnskolen i Vadsø, Flyktningeteamet i Vadsø kommune

Samarbeid mellom: Kommune, Grunnskole, Høyskole og universitet

Stikkord: Økonomisk og praktisk samarbeid

Andre stikkord: kontaktarbeid, Informasjon

Samarbeidet innledet: HIF: Høsten 2000

Kommentar:
HIF: Årlig økonomisk tilskott i forbindelse med bibliotektjenester til desentraliserte studenter
Grunnskolen: Samarbeidsavtaler
Flyktningeteamet: Kontaktarbeid, info. osv i forbindelse med bibliotektjenester til asylsøkere og flyktninger

Vesterålen – Regional bibliotekplan

Regional bibliotekplan for Vesterålen 2006-2010 er en oppfølger til planen vedtatt i 1995 som gjaldt for perioden 1996-1999. I august 2004 vedtok Vesterålen Regionråd, kulturutvalget, at planen skulle revideres. Samarbeidet har hittil dreid seg om bokbussen og om biblioteksjefkollegiet, men mange nye tiltak inngår i den nåværende planen:

 • Fast datalinje/bredbånd
 • Komplett biblioteksystem
 • Bibliotekkatalog på internett
 • Samsøk
 • Samarbeidsfora skole/folkebibliotek
 • Regional barnebibliotekar
 • Litteratur og kulturformidling
 • Utvidelse av Kuling-prosjektet til å innbefatte alle kommunene i Vesterålen
 • Etablere emnefordeling mellom bibliotekene
 • Etablering av samarbeidstiltak mellom Vesterålsbibliotekene og Museum Nord for innsamling og utlån av samtidsdokumentasjon
 • Litteratur på eget morsmål
 • Veiledning i bruk av nettstedet ”Det fremmedspråklige bibliotek”
 • Kurs i tverrkulturell kommunikasjon
 • Etiske retningslinjer
 • Brukerundersøkelse
 • Informasjonskampanje

Last ned plandokumentet (word-fil/doc)

Ifølge Nordland fylkesbibliotek er det regionalt samarbeid, men ikke så formalisert, også i Sør- og Indre Helgeland og i Lofoten, hvor biblioteksjefene har møter for faglig utveksling.

Vestre Toten folkebibliotek – folkebibliotek og skole(permanent)

Ansvarlig: Elisabeth Lund, biblioteksjef

Antall samarbeidende: Flere

Samarbeidende institusjoner: Vestre Toten folkebibliotek, grunnskolene i Vestre Toten

Samarbeid mellom: Kommune, Grunnskole

Stikkord: Velg en eller flere, Teknisk samarbeid, Økonomisk og praktisk samarbeid, Utveksling av personal, Samarbeid om større enkeltprosjekter

Samarbeidet innledet: Tradisjon, nåværende avtale fra 1999

Varighet: Varig

Nyttig for: Folkebibliotek, grunnskoler

Navn: Elisabeth Lund

Tel: 61153406

epost: elisabeth.lund@vestre-toten.kommune.no

Kommentar:

Kontinuerlig samarbeid om bibliotektjenester ig lesestimulerende tiltak til barn i grunnskolealder

Positiv erfaring:

God ressursutnyttelse
Vestre Toten kommune – bibliotek og museum (permanent)

Ansvarlig
: Elisabeth Lund, biblioteksjef

Antall samarbeidende: 4

Samarbeidende institusjoner: Historisk senter, Toten økomuseum, Østre Toten folkebibliotek, Vestre Toten folkebibliotek

Samarbeid mellom: Interkommunalt, Mellom privat og offentlig

Stikkord: ABM-samarbeid: felles nettsted. Teknisk samarbeid, Økonomisk og praktisk samarbeid, Samarbeid om større enkeltprosjekter

Samarbeidet innledet: 1/9-02

Varighet: varig (prosjektslutt 31/12-2003)

Nyttig for: ABM

Navn: Elisabeth Lund

Tel: 61153406

Mobil: 99044903

epost: elisabeth.lund@vestre-toten.ko,mmune.no

Web om samarbeid: www.vestre-toten.folkebibl.no
Voss bibliotek – avd. SILK

Ansvarlig: Nils-Asbjørn Lie, prosjektleder

Antall samarbeidende: Flere

Samarbeidende institusjoner: Folkebibliotek i Odda, Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Etne, Kvinnherad, Ullensvang, Jondal, Voss avd. SILK

Samarbeid mellom: Interkommunalt

Stikkord: Samarbeid om større enkeltprosjekter

Andre stikkord: Kunnskapsnettverk Indre Hordaland – folkebibliotek – studiebibliotek – kompetansereformen

Samarbeidet innledet: 2002

Nyttig for: Regionale biblioteknettverk

Navn: Ellen Müller Sundt

Tel: 56 53 01 84

Mobil: 93 876 678

epost: ellen@silkweb.no

Web om samarbeid: http://kunnskap.hardanger.info

Kommentar: Utruste og tilrettelegge for studiearbeid i folkebibliotek, ikke minst med sikte på personer som skal studere videre i tilknytning til kompetansereformen.

Positiv erfaring:

Bedre oversikt over bibliotektilbud i regionen. Kontaktskaping mellom bibliotekene

Ytre Helgeland biblioteksamarbeid

Ansvarlig: Biblioteksjefene i regionen

Antall samarbeidende: 6

Samarbeidende institusjoner: Folkebiblioteka i Herøy, Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Træna og Lurøy

Stikkord: Sammen kan vi gi et bedre bibliotektilbud til innbyggerne i regionen.

Samarbeidet innledet: Fra 2003 i mer formelle former

Varighet: Planforslaget som foreligger har et tidsramme fra 2008 – 2012

Nyttig for: Andre kommuner som samarbeider om et bedre bibliotektilbud

Navn/kontaktperson: Rita Karlsen, biblioteksjef i Lurøy
Tlf: 75 09 15 43/48 26 53 72
E-post: rita.karlsen@luroy.kommune.no

Positive erfaringer: Samarbeidet har stadig utviklet seg og i dag samarbeider vi om å gi et likt/felles tilbud til brukerne, gjennom ulike tiltak. Samarbeidet er etter hvert blitt kjent blant politikerne i kommunene, som sammen med Nordland fylkesbibliotek og Helgeland Regionråd bevilget penger til en prosjektstilling for å utarbeide en felles bibliotekplan. Denne er nå klar til politisk behandling. Blant annet har vi opprettet et faglig forum der vi møtes 4 ganger i året og tar opp bibliotekfaglige problemstillinger. Biblioteksjefene har vært plangruppe for utarbeidelse av forslag til regional bibliotekplan, og i denne perioden har møtene vært hyppigere.

Planutkastet er våren 2007 sendt til høring, med høringsfrist 30. juni, og lagt ut på Lurøy biblioteks hjemmesider som pdf-fil.

Åsnes folkebibliotek – I én kommune – ett bibliotek

Ansvarlig / kontaktperson: Monica Skybakmoen, biblioteksjef

Antall samarbeidende: 6

Samarbeidende institusjoner: Åsnes folkebibliotek, Kilen skole, Sønsterud skole, Flisa skole, Jara skole, Åsnes ungdomsskole

Samarbeid mellom: folkebibliotek og grunnskoler

Stikkord: Bokflyt mellom avdelingene

Samarbeid innledet: 2002; vedtatt i formannskapet i 2004. Barnebibliotekar fast ansatt juni 2006.

Varighet: permanent

Nyttig for: Andre folkebibliotek og skolebibliotek

Navn: Monica Skybakmoen,
Tlf: 62 95 66 15
e-post: monica.skybakmoen@asnes.kommune.no

Kommentar: Vi fikk opprettet en ny fast barnebibliotekarstilling som er underlagt folkebiblioteket. Barnebibliotekaren har fast arbeidssted ved folkebiblioteket mandag og fredag, men fortrinnsvis for å arbeide mot skolene også da. Barnebibliotekaren besøker alle skolene fast en hel dag annenhver uke, bortsett fra ungdomsskolen som hun er ved ukentlig.
Barnebibliotekaren er mye inne i klassene og anbefaler bøker og prosjekter, og stimulerer til leseglede! Det viktigste for oss er å nå ALLE barna i kommunene med et likt tilbud, og ikke avhengig av den enkelte lærer eller foresatte.

Positive erfaringer: Bedre ressursutnyttelse. Barna har fått veldig god kontakt med barnebibliotekaren og utlånet øker, også ved hovedbiblioteket. Lærerne benytter seg mye mer av bibliotekets ressurser og tilbud.

Negative erfaringer: De enkelte skoler har nesten ingen ting å bidra med i samarbeidet, verken når det gjelder tid eller ressurser. Opprinnelig var prosjektet tenkt som et spleiselag mellom folkebibliotek og grunnskolene, men dette lot seg ikke gjøre. Vi valgte derfor å heller satse på økte ressurser tilført folkebiblioteket, og ser i ettertid at dette var et godt valg. Det gir ryddigere arbeidsforhold også for bibliotekaren.

Artikkel om prosjektet:
Østlendingen 25.3.2006

Gran videregående skole

Ansvarlig: Solfrid Reum Flatla, bibliotekar

Antall samarbeidende: 3

Samarbeidende institusjoner: Roa vid. skole, Brandbu vid.skole og Gran folkebibliotek

Samarbeid mellom: Videregående skole

Stikkord: Teknisk samarbeid, Økonomisk og praktisk samarbeid

Samarbeidet innledet: høsten 2001.

Varighet: kontinuerlig, økende samarbeid.

Nyttig for: Andre i vid. skole, samt ansatte i kommunene.

Tel: 61 33 37 75(jobb)

epost: solfrid.flatla@online.no (privat)

Kommentar: Faste samarbeidsmøter mellom oss i vid. skole med diskusjon om katalogspørsmål, felles kurs- og studiereiser. Med kommunen: samarbeid om kurs, diskusjon om faglige spørsmål. Sosiale treff med kafebesøk jevnlig.

Positiv erfaring: Når man jobber alene er det veldig viktig å få «kollegaer»
Lakselv videregående skole

Ansvarlig: Elise Thomassen Bibliotekar

Antall samarbeidende: Flere

Samarbeidende institusjoner: Alta videregående skole bibl., Hammerfest

Samarbeid mellom: fylke, Videregående skole

Stikkord: Teknisk samarbeid, Økonomisk og praktisk samarbeid

Samarbeidet innledet: 1993

Varighet: pågår

Nyttig for: andre skolebibliotek

Navn: Elise Thomassen

Tel: 78460319

epost: bibliotek.lvgs@ffk.vgs.no

Web om samarbeid: http://www2.finnmark-f.kommune.no/1957.asp

Kommentar: Bibliotekarene ved de videregående skolene i Finnmark, både de fylkeskommunale og Statlig, møtes to ganger årlig. Faglig nettverk. Kursing. Noe felles innkjøp. (Katalog, programvare)

Positiv erfaring: Faglig og sosialt nyttig. Utveksler erfaringer.
Felles webkataloger/katalogbaser:

6 kommuner i Hallingdal:
http://www.aleph.no/hallingdal

8 kommuner i Nordhordland:
http://www.aleph.no/nordhordland

7 kommuner i Vest-Telemark:
http://www.aleph.no/vest-telemark

Hallingdalsbiblioteka * (folkebiblioteka i Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål)

Nordhordlandsbibliotekene * (folkebiblioteka i Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Osterøy og Radøy)

Nord-Østerdal (folke-, videregående og grunnskolebibliotek i Os og Røros)

Opplandsportalen (folkebibliotek i 23 av fylkets 26 kommuner, alle skolebibliotek i videregående skole og høgskolenes bibliotekkataloger)

Samsøk-bibliotekene

Samsøk Akershus er p.t. den største og omfatter 73 bibliotekbaser, deriblant Deichmanske bibliotek, alle folkebiblioteka i Akershus og Høgskolen i Akershus. Samsøk A er dermed den tredje største «felleskatalogen» i Norge, etter Norsk samkatalog og BIBSYS og dekker en befolkningsmengde på over 1 million mennesker.
Samsøk Hedmark omfatter 56 bibliotekbaser
Samsøk Telemark (43)
Samsøk Oppland (33) Se også Opplandsportalen, ovenfor
Samsøk Vestfold (22)
Samsøk Østfold (15)
Samsøk Hordaland (13)

Samsøk Norske bildebaser omfatter 22 bildebaser.

Vest-Telemarkbiblioteka * (Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke, Vinje)

Nordland fylke: 29 videregående skoler *

* Disse har felles websøk og katalogbase (hver tittel katalogiseres én gang) (Aleph).

Samarbeid sørvistorg og bibliotek

[lenke]
[lenke]
[lenke]

Samarbeid om bildesamlinger og -baser

Lokalhistorie.no sin lenkeliste over bildesamlinger og -baser bygger på tilbakemeldinger de våren 2007 har fått fra historielag, bibliotek og museer. Bibliotek deltar i svært mange tilfeller.

Internasjonalt

Nätverk för sambibliotek i Norden och Baltikum  Presentasjon   Nettsted  (ennå ikke i gang pr. 14.5.07)

Danmark: «Det nye Danmark» – et statlig innsatsområde med tildeling av støtte til tilpassing av folkebiblioteka i de mange nye sammenslåtte kommunene. P.t. 7 prosjekt

Sverige: Statens Kulturråd: Regional biblioteksutveckling Statsstøtte 2007

Litteratur

 • ”Vurdering af konsolideringsmulighederne af lokale IT-afdelinger” – rapport utgitt av Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Presentasjon Fulltekst (Word)
 • Library Trends, Vol. 54, No 4, 2006: Temanr. om biblioteksamarbeid Fulltekst
 • SPLQ, Vol. 38, no. 3, 2005: Temanr. om biblioteksamarbeid Fulltekst